Pohjavesi

Maa- ja kallioperän avoimet tilat täyttävä vesi on pohjavettä. Pohjavesi syntyy sade- tai pintavesien imeytyessä maakerrosten läpi kallioperän rakoihin.

Pohjavesien suojelun tavoitteena on luontaisten pohjavesiesiintymien säilyminen ja laadukkaan talousveden saannin turvaaminen. Pohjaveden laatua uhkaavat esimerkiksi kemikaalivuodot, maatalous, huonosti puhdistetut jätevedet, maa-ainesten otto, liikenne ja tienpito.

Pohjavesialueet luokitellaan suojelutarpeen ja käyttökelpoisuuden mukaan kolmeen luokkaan: luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja luokka III: muu pohjavesialue.

Paimiossa luokiteltuja pohjavesialueita on kolme: Saari-Nummensuo, Preitilä-Haanpää ja Nummenpää-Aakoinen. Ne ovat kaikki I-luokan pohjavesialueita, jotka ovat vedenhankintakäytössä.
Nummensuo pohjavesialue