Siirry sisältöön

Pohjavesi

Pohjavesien suojelun tavoitteena on luontaisten pohjavesiesiintymien säilyminen ja laadukkaan talousveden saannin turvaaminen Paimiossa.

Talventörröttäjän taustalla näkyy Paimionjoki.

Maa- ja kallioperän avoimet tilat täyttävä vesi on pohjavettä. Pohjavettä syntyy sade- tai pintavesien imeytyessä maakerrosten läpi kallioperän rakoihin.

Pohjavesien suojelun tavoitteena on luontaisten pohjavesiesiintymien säilyminen ja laadukkaan talousveden saannin turvaaminen. Pohjaveden laatua uhkaavat esimerkiksi kemikaalivuodot, maatalous, huonosti puhdistetut jätevedet, maa-ainesten otto, liikenne ja tienpito.

Pohjavesialueet luokitellaan suojelutarpeen ja käyttökelpoisuuden mukaan seuraavasti:

1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin.

2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön soveltuva pohjavesialue.

Lisäksi E-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

 

Paimiossa luokiteltuja pohjavesialueita on kolme: Saari-Nummensuo (1), Preitilä-Haanpää (1E) ja Nummenpää-Aakoinen (1). Ne ovat kaikki 1-luokan pohjavesialueita, jotka ovat vedenhankintakäytössä.

 

Paimion pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Paimiossa on vuonna 2024 päivitetty aiempi (v. 2013) pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.

Suojelusuunnitelman tavoitteena on ehkäistä pohjavesien laadun heikkeneminen, sekä turvata pohjaveden määrällinen tila. Suunnitelma päivitettiin vastaamaan nykytilaa, ja huomioimaan aiemmasta suunnitelmasta 10 vuoden aikana tapahtuneet muutokset pohjavesialueilla ja sen ympäristössä.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa käytetään mm. ohjeellisena työkaluna viranomaistyössä. Lisäksi se jakaa tietoa asukkaille pohjavesialueiden tärkeydestä.  Suunnitelmassa on listattu toimenpidesuosituksia pohjaveden suojelemiseksi.

Paimion pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2024, julkinen versio

 

 

Paimion pohjavesialueet kartalla

Ohita osio
Kartta Paimion pohjavesialueista. Paimiossa luokiteltuja pohjavesialueita on kolme: Saari-Nummensuo, Preitilä-Haanpää ja Nummenpää-Aakoinen. Ne ovat kaikki 1-luokan pohjavesialueita, jotka ovat vedenhankintakäytössä.