Siirry sisältöön

Hiilineutraalius

Paimiolaisten hiilijalanjälki pienemmäksi oikeilla toimilla!

Kukkaniityllä kukkii keltaiset leinikit ja valkoiset lemmikit.

Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittävän uhan hyvinvoinnillemme ja koko maapallolle. Ilmaston lämpenemisen taustalla ovat muun muassa energiantuotanto, liikenne ja teollisuudesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää eniten energian säästämisen ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön siirtymisen avulla, mutta myös vähähiilisellä liikkumisella, ruoalla sekä maataloudella. Hiilineutraaliuden sekä vähähiilisyyden käsitteitä käytetään kuvaamaan tavoitetilaa, jossa ihminen ei toiminnallaan edistä ilmastonmuutosta.

Paimion kaupunki pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta kiinnittämällä huomiota kaupungin toiminnasta syntyvään hiilijalanjälkeen. Sähköä ja lämpöä säästämällä, kiinteistöjen energiatehokkuus huomioimalla ja sekä lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energiahankinnoissa, voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

 

Hinku kannustaa kunnianhimoisiin ympäristötekoihin

Paimion kaupunki liittyi Hiilineutraalit kunnat eli Hinku–hankkeeseen vuoden 2019 lopulla ympäristöohjelmaan asetetun tavoitteen myötä. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Alun perin Hinku- hanke käynnistyi vuonna 2008 viidessä kunnassa. Nyttemmin liittyneitä kuntia on jo yli 80. Lisäksi myös maakunnat ja yritykset voivat liittyä hankkeeseen. Hinkuverkoston tarkoituksena on kannustaa julkisia ja yksityisiä toimijoita sekä asukkaita kunnianhimoisiin ilmastotekoihin.

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin alueellaan. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan myös mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.
Hiilidioksidipäästöjä vähennetään Paimiossa mm. parantamalla energiatehokkuutta ja siirtymällä uusiutuvan energian piiriin. Esimerkiksi Kriivarin koulussa on oppilaita osallistava energiansäästöpilotti ja vuoden 2021 alusta Paimion kaupunki on ostanut uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettua sähköä käyttöönsä. Lisäksi kaupunki tukee asukkaiden hiilidioksidipäästövähennystavoitteita parantamalla julkisen liikenteen toimivuutta ja pyöräilymahdollisuuksia.

Hinku logo.

CO₂-raportti Paimiossa

Raportti kannustaa päämäärätietoiseen ilmastotyöhön

Paimion kaupunki on mukana CO₂-raportti -päästölaskentapalvelussa, jonka avulla kunnat ja kuntalaiset saavat tietoa kasvihuonekaasupäästöistään viikoittain. CO₂-raportti kertoo kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksen, sähkölämmityksen, maalämmön, kaukolämmityksen, erillislämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ostosähkön ja työkoneiden aiheuttamat päästöt. Menetelmä vastaa kansainvälisiä standardeja.

 • Uusimmassa CO₂-raportin vuosiraportissa on esitetty Paimion kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2010, 2015–2019 sekä ennakkotieto vuodelta 2020.

  Paimion kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 73,1 kt CO₂-ekv ilman teollisuutta eli 6,7 t CO₂-ekv asukasta kohden. CO₂-raportin kuntien keskimääräinen asukaskohtainen päästö vuonna 2019 oli 6,2 t CO₂-ekv.

  Kokonaispäästöistä 43,4 kt CO₂-ekv syntyi tieliikenteestä, mikä tarkoittaa asukasta kohden 4,0 t CO₂-ekv. Päästö on huomattavasti suuremmat kuin CO₂-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

  Tieliikenteen lisäksi päästöjä syntyy myös muilla sektoreilla. 4,2 kt CO₂-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta, 2,7 kt CO₂-ekv sähkölämmityksestä ja 0,1 kt CO₂-ekv maalämmöstä. Päästöistä 1,3 kt CO₂-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 8,2 kt CO₂-ekv erillislämmityksestä, 11,8 kt CO₂-ekv maataloudesta ja 1,4 kt CO₂-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 0,6 kt CO₂-ekv.

  Paimion päästöt ilman teollisuutta laskivat 2 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019. Keskimäärin päästöt laskivat CO₂-raportin kunnissa 5 prosenttia.

  Taustatiedot päästöraporttia varten saadaan CO₂-raportin omalla tiedonhankinnalla sekä olemassa olevista tilastoista, joita tuottavat muun muassa Tilastokeskus, Tiehallinto, Ilmatieteenlaitos, VTT, Energiateollisuus ry.

 • Kestävät elämäntavat -testillä (sivu avautuu uuteen välilehteen) voit laskea oman hiilijalanjälkesi ja sitoutua palvelun sinulle ehdottamiin arjen hiilijalanjälkeä pienentäviin tekoihin.

  Tämän jälkeen voit valita palvelun sinulle ehdottamista arjen teoista itsellesi sopivat tavat pienentää jalanjälkeäsi ja sitoutua niiden toteuttamiseen!

Kuluvan vuoden CO2-raportti viikkotasolla

Ohita osio