Siirry sisältöön

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Paimiossa toteutetaan kolmiportaista tukijärjestelmää: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Ihmisiä pitämässä toistensa käsistä kiinni.

Paimion kaupungissa toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämää kolmiportaista tukea. Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet. 

Tuen portaat:

  • Jokainen oppilas kuuluu automaattisesti yleisen tuen piiriin.
  • Ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen.
  • Yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia.
  • Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • Osana koulun arkea.
  • Annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä.
  • Ei edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

  Jos yleinen tuki ei riitä, opettaja tekee pedagogisen arvion, jossa kuvataan

  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista.
  • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista.
  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet.
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea.
  • arvio tehostetun tuen tarpeesta.
  • Kun tuen tarve on säännöllistä tai käytössä on samanaikaisesti useita tukimuotoja.
  • Tehdään yksilöllinen oppimissuunnitelma.
  • Annetaan niin kauan, kuin oppilas sitä tarvitsee.
  • Luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.
  • Annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.
  • Järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä.
  • Koulun, oppilaan ja huoltajan välinen yhteistyö korostuu.
  • Arvioidaan säännöllisesti.

  Jos tehostettu tuki ei riitä, tehdään pedagoginen selvitys, jossa kuvataan

  • oppilaan eteneminen.
  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista.
  • oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista.
  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet.
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea.
  • arvio erityisen tuen tarpeesta.
  • arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän.

  Jos pedagogisessa selvityksessä todetaan, että tehostettu tuki ei riitä, voidaan oppilas ottaa erityisen tuen piiriin. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti.

  • voidaan toteuttaa joko yleisopetuksen ryhmässä tai pienryhmässä.
  • oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan:
   • oppilaskohtaiset tavoitteet
   • pedagogiset tavoitteet
   • pedagogiset ratkaisut
   • opetuksen järjestäminen
   • tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
   • tuen seuranta ja arviointi
   • mahdolliset yksilöllistetyt oppiaineet ja niiden sisällöt sekä arviointi
   • toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoitteet, sisällöt ja edistymisen arviointi