Siirry sisältöön

Esi- ja perusopetuksen oppilashuolto

Nämä palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi (Varha)

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta (alasivulla Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto).

Oppilashuollon yhteystiedot – syksystä 2023 alkaen

Kuraattori- ja psykologitiimin esihenkilönä toimii Marianne Ylinen. koulupsykologeina Anne Sevón ja Tiina Kuokka sekä kuraattorina Jenni Kankainen.

Kuraattoreina toimivat Anu Lång, Mika Peltonen, Krista Sillanpää, Miia Vilajoki ja Saara Peussa-Wallin.

Alla tiedot oppilashuollon järjestämisestä vuoden 2022 loppuun asti

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013).

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla kussakin yksikössä edistetään oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Kaikkien esiopetuksessa olevien lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on työnsä kautta edistettävä lasten, nuorten ja toimintaympäristön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksien välistä yhteistyötä. Kunkin yksikön henkilökunnalla on ensisijainen vastuu kyseisen yhteisön hyvinvoinnista.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä YHR

Jokaisessa yksikössä toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (YHR), jonka tavoitteena on ohjata ja edistää yhteisöllistä hyvinvointia ja laajasti tarkastellen koko yksikön hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria. Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tehdään yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Tällöin työ kohdistuu esimerkiksi tiettyyn perusopetusryhmään, ikäluokkaan, kouluyhteisöön tai oppimisympäristöön. Yksittäisen oppilaan asiaa ei käsitellä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.

Ryhmän tehtävänä on esimerkiksi

  • kehittää ja koordinoida yhteisöllistä hyvinvointityötä oppilaiden hyvinvointiin liittyviä kyselyitä hyödyntäen.
  • osallistua koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadintaan.
  • kehittää oppimisympäristöjä hyvinvoinnin näkökulmasta.
  • mahdollistaa oppilaiden ja huoltajien osallisuus koulun hyvinvointityössä.
  • edesauttaa nivelvaiheyhteistyön toteutumista oppilashuollon näkökulmasta.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle tai opiskelijalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet huomioidaan häntä koskevissa ratkaisuissa ja toimenpiteissä ikä ja kehitystaso huomioiden. Keskeistä yksilökohtaisessa oppilashuollossa on avoin, kunnioittava ja luottamuksellinen vuorovaikutus. Kiireettömyys ja kuulluksi tuleminen ovat onnistuneen yhteistyön edellytyksiä.

Monialainen asiantuntijaryhmä MAR

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palveluiden järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu ja joka huolen ensimmäisenä havaitsee. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan muita läheisiä.

Oppilashuollon koulukuraattoripalvelut

Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija koulussa. Koulukuraattorityön keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, koulunkäyntiä ja oppimista sekä edistää opiskelijan sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattorityön tärkeänä tavoitteena on lisäksi edistää opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä perheiden ja tukiverkostojen kanssa. Työtä tehdään niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Useimmiten kuraattori työskentelee sosiaalisten suhteiden, perheeseen liittyvien asioiden, tunne-elämän- ja käyttäytymisen pulmien, erilaisten koulunkäynnin haasteiden sekä opiskelujärjestelyjen parissa. Opiskelija voi itse hakeutua kuraattorin asiakkaaksi tai hän voi ohjautua asiakkuuteen huoltajien, koulun henkilökunnan tai muun tahon (esimerkiksi nuorisotoimi, lastensuojelu) ohjaamana.

Oppilashuollon koulupsykologipalvelut

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on oppilaan/opiskelijan koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla oppilaille/opiskelijoille, huoltajille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja tukipalveluja. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä, mikäli oppilaalla/opiskelijalla epäillään oppimisvaikeuksia, hänen psyykkinen oireilu huolestuttaa tai elämäntilanteessa on tapahtunut sellaisia muutoksia, joihin psykologin tuki saattaisi olla tarpeen. Yhteyttä voivat ottaa opettajat, huoltajat, oppilas/opiskelija itse tai muut viranomaiset.