Siirry sisältöön

Kiirulantien alue

Kiirulantien alue sijaitsee taajama-alueen pohjoisosassa, Oinilassa, kahden kilometrin etäisyydellä Paimion keskustasta.

Ankkalammen eteläpäädyn ilmakuva.

Kiirulantiellä on tarjolla vielä yksi iso pientalotontti. Aivan alueen läheisyydessä ovat kotiseutumuseo ja kesäteatteri sekä maauimala kuntoreitteineen.

Lisätietoja

 • Asemakaavaa klikkaamalla kaavapdf avautuu uuteen välilehteen.

 • Yleistä

  Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin ostoa suunniteltaessa tai viimeistään rakennuksen suunnittelua käynnistettäessä. Suunnittelussa on otettava tarkoin huomioon tontin sekä naapuritontin korkeus- ja maasto-olosuhteet. Rakennuksen korkeustason määrittelyssä on ehdottomasti huomioita kunnallistekniikan suunnitelmissa esitetty alin viemäröitävä lattiataso. Tontilla olevien puiden kaatoon ennen rakennuslupaa on haettava erikseen rakennusvalvonnan hyväksyntä. Mahdolliset muutokset rakennuslupaan on aina hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Mikäli ilmenee tarvetta poiketa rakentamistapaohjeista, on siihen anottava erikseen lupaa perusteluineen ao. lautakunnalta.

  Rakennusten sijoitus tontille

  Rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa on otettava huomioon mahdollisesti myöhemmin ilmenevät rakennuksen  laajennustarpeet sekä mahdollisen autotallin paikka. Päämassa on sijoitettava ensisijaisesti tien suuntaisesti. Rakennukset ja rakennelmat on sovitettava maastoon ilman huomattavia leikkauksia tai pengerryksiä. Tontin korkeuserot on otettava rakennuksen suunnittelussa huomioon siten, että lattiatasot liittyvät luontevasti ympäröivän piha-alueen tasoon. Umpinaisia korkeita sokkelipintoja ei sallita. Tontteja rakennettaessa on pyrittävä luomaan mahdollisimman rauhallinen ja yhteneväinen katunäkymä. Rakennusten ja niiden ulko-oleskelutilojen suunnittelussa on otettava huomioon myös ilmansuunnat. Rakennusten ja tiealueen väliin on jätettävä riittävästi tilaa autopaikoitusta varten.

  Pihajärjestelyt

  Liittymä ja paikoitus

  Tontin katuliittymä on rakennettu kaupungin toimesta eikä sitä saa muuttaa. Tontille on sijoitettava auton kääntöpaikka ja paikoitustila vähintään kahdelle autolle.

  Kuivatus

  Tontin kuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää eritystä huomiota. Pintavesiä ei saa johtaa naapuritontille. Tarvittaessa rakennuttajien on yhteistyössä rakennettava tonttien rajoille painanteet/putkitus pintavesien johtamiseksi hallitusti. Painanteiden/putkitusten kunnossapito jää ao. tonttien haltijoiden vastuulle.  Katualueelle on rakennettu sadevesiviemäriverkko.

  Kasvillisuus ja istutukset

  Mahdollisimman suuri osa tontista on jätettävä luonnonvaraiseen tilaan. Tehtävät istutukset tulee liittää joustavasti ympäröivään maisemaan sekä suosia luonnonmukaisia, alueella jo esiintyviä kasvi- ja puulajeja, tai samankaltaisia alueelle sopivia kasveja. Istutukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä.

  Aidat ja muut rakennelmat

  Mahdollisten aitojen tulee soveltua päärakennusten väritykseen. Aidan korkeus saa enimmillään olla 1400 mm sen tyvestä mitattuna huomioiden kuitenkin maastomuodot. Lupa aidalle tulee hakea rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tai erikseen ilmoitusmenettelyllä ja aidat tulee rakentaa rakennusjärjestyksen § 21 mukaisesti. Mahdolliset aitaukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä. Rakennelmat, jotka eivät vaadi lupakäsittelyä on sijoitettava niin, ettei niistä aiheudu naapurille tarpeetonta haittaa. Ennen toteuttamista on otettava yhteyttä rakennusvalvontaan.

  Rakennukset

  Katot

  Kattomalli harjakatto tai pulpettikatto, jossa kaksi lapetta. Kattokaltevuus harjakatoissa 1:2,5 ja pulpettikatoissa 1:2,5-1:3 kuitenkin siten, että kattokaltevuuden tulisi olla saman kadun varrella yhteneväinen. Kattomateriaalina sallitaan saumattu tai profiloitu pelti, huopa tai tiili. Katon värityksen tulee olla musta tai grafiitin harmaa. Kiiltäviä tai heijastavia materiaaleja ja käsittelyjä ei tule käyttää. Räystään leveys on oltava vähintään 600 mm seinäpinnasta mitattuna ja korkeus enintään 300 mm.

  Julkisivut

  Julkisivumateriaaleina sallitaan puu, poltettu tiili sekä rappaus. Rakennuksiin on asennettava valaistu  osoitenumerointi. Julkisivujen päävärityksenä on käytettävä vaaleaa väriä (valkoinen tai vaalea pastelli). Asennettaessa rakennukseen lautasantenni, joka saa olla läpimitaltaan korkeintaan 600 mm, on huomioitava sen vaikutus rakenteisiin. Antenni on sijoitettava rakennuksen harjan tason alapuolelle. Väritykseltään lautasen on sopeuduttava sijoituspaikan taustaan.

 • Maapohjan hinta on Kiirulantien tontilla 10 euroa/m2.

  Lue lisää myynti- ja vuokrausehdoista.

 • Kunnallistekniikan maksu omakotitonteille on 10 euroa/tontille kaavoitettu k-m2.

  Vesi- ja viemäriverkoston liittymismaksut sekä vesi- ja viemärijohdon liittämistyökorvaukset määräytyvät Paimion Vesihuolto Oy:n hinnaston mukaisesti.

  Kaupanvahvistusmaksu 128 euroa.

 • Varauksia voi tehdä tonttikauppa.paimio.fi -sivustolla tai kaupunginviraston palvelupisteessä, Vistantie 18. Varauksen ehtona on, että varaaja suorittaa 500 euron varausmaksun joko sähköisesti verkkomaksuna tai palvelupisteellä. Päällekkäisiä varauksia ei oteta.