Siirry sisältöön

Tonttien myynti- ja vuokrausehdot

Paimion kaupunginvaltuusto päättää myytävien ja vuokrattavien tonttien hinnat ja muut luovutusehdot.

Kaupunginvaltuuston päättämät tonttien luovutusehdot

Kaupunginvaltuuston päättämät luovutusehdot pien- ja rivitalotonteille

Kaupunginvaltuusto 17.11.2021 § 43

 1. Tontin varauksen yhteydessä perittävä varausmaksu on 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa. Varausmaksu hyvitetään myös vuokratun tontin myyntitilanteessa. Varausmaksua ei hyvitetä tontin ensimmäisessä vuokrassa. Varaus on voimassa 6 kk maksun suorittamisesta lukien. Kuuden kuukauden jatkovaraus maksaa 250 euroa. Jatkovarausmaksua ei huomioida kauppahinnan hyvityksenä.
 2. Kunnallistekniikan rakentamiskorvauksena peritään 10 euroa/tontin kaavassa merkitty k-m2.
 3. Tontin vuosivuokra on 5 % valtuuston hyväksymästä maapohjan hinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan vuoden vaihteessa, viimeksi julkaistun indeksin mukaan.
 4. Vuokra-aika on 50 vuotta.
 5. Vuokratun tontin voi ostaa. Kauppahinta on ostoajankohdan valtuuston hyväksymä myyntihinta. Kauppahinnan lyhennykseksi lasketaan 20 % maksetuista vuokrista, mutta ei kuitenkaan enempää kuin puolet ostoajankohdan myyntihinnasta.
 6. Paimion kaupunki hakee kiinteistönmuodostuksen Maanmittauslaitokselta. Lohkomismaksu lisätään kauppahintaan lohkomishetkellä voimassa olleen hinnan mukaisesti.
 7. Ostaja maksaa kaupanvahvistusmaksun.
 8. Tontille on haettava rakennuslupa kahden vuoden kuluessa tontin luovutuksesta. Mikäli rakentamista ei toteuteta tontin haltijan toimesta rakennusluvan voimassaoloaikana, kaupungilla on oikeus sopimussakon perimiseen. Tontin vuokraajalla tai ostajalla on kuitenkin oikeus siirtää rakentamattoman tontin omistus tai vuokraoikeus kolmannelle sillä ehdolla, että kauppakirjalla on sovittu tontille rakennettavista rakennuksista.
 9. Tontti myydään/vuokrataan sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä. Ostaja/vuokraaja ilmoittaa tutustuneensa kaupan kohteeseen, sitä koskeviin kaava- tai muihin määräyksiin, rakentamisolosuhteisiin ja asiakirjoihin.
 10. Tontti luovutetaan vapaana rasitteista ja rasituksista, pois lukien kaavarasitteet.
 11. Tontti luovutetaan vapaana kiinteistökiinnityksistä.
 12. Ostajan/vuokraajan on rakentamisessa noudatettava alueelle hyväksyttyjä rakentamistapaohjeita.
 13. Sopimussakon suuruus on sama kuin tontin maapohjan hinta.

Eri alueille päätetyt tonttien maapohjan hinnat ovat voimassa alueesta tehdyn päätöksen mukaisesti.

Rivitalotontit Kiusalan, Koskelan, Saaren ja Oinilan alueilla: Rivitalotonttien luovutusehtojen hyväksyminen 14.11.2018 § 79

Omakotitontit Saaren alueella: Omakotitalotonttien luovutusehtojen hyväksyminen ja hinnoittelun muutos 14.11.2018 § 78

Rivitalo- ja pientalotontit Pakurlanmetsän alueella: Omakoti- ja rivitalotonttien luovutusehtojen vahvistaminen, Pakurlanmetsän alue 29.1.2020 § 4

Pientalotontit Tiilitehtaan alueella: Omakotitonttien luovutusehtojen vahvistaminen, Tiilitehdas 29.1.2020 § 5

Pientalotontit Hanhijoen alueella: Pientalotonttien maapohjan myyntihinnan vahvistaminen, Hanhijoki 17.11.2021 § 44