Siirry sisältöön

Poikkeamispäätös

Poikkeamispäätöstä tarvitaan kun halutaan poiketa rakentamista koskevasta määräyksestä.

Poikkeamispäätös tarvitaan
* lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen
* asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiseen
* rantavyöhykkeellä rakentamisen alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla
* kun halutaan poiketa kunnan rakennusjärjestyksestä tai alueen rakentamistapaohjeista

Poikkeamisen ei saa
* aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
* vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
* vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista

Poikkeusta ei voida myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamishakemukset valmistelee rakennustarkastaja ja käsittelee ympäristölautakunta.

Toimi näin

Hae poikkeamista sähköisesti Lupapisteen kautta. Täytä hakemus huolellisesti ja lisää tarvittavat liitteet, niin käsittely nopeutuu.
Hakijana voi olla kiinteistön omistaja/omistajat tai heidän valtuuttamansa asiamies valtakirjalla.

Hanki tarvittavat asiakirjat ja liitä Lupapisteellä hakemukseen
* Selvitys omistusoikeudesta (lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus tai perunkirjan jäljennös)
* Valtakirja (kun hakijana on asiamies)
* Asemapiirros (teetä asemapiirros pätevällä suunnittelijalla)
* Naapurien kuuleminen (esitä rakennuspaikan naapureille hakemus ja asemapiirros ja pyydä naapureiden allekirjoitukset asemapiirrokseen tai kutsu naapurit Lupapisteen hankkeelle), kunta voi pyydettäessä kuulla naapurit (maksua vastaan), huomioi että tämä lisää hakemuksen käsittelyaikaa.
*
* Naapurin suostumus, kun rakennetaan haja-asutusalueella 5 m:ä ja kaava-alueella 4 m:ä lähemmäksi
* naapurin rajaa (ei ole sama kuin kuuleminen), kunta ei voi pyytää naapurin suostumusta virkatyönä vaan asiakkaan tulee pyytää suostumus itse

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Poikkeamisen hakemiselle määräyksistä tulee esittää jokin erityinen syy.

Asiointikanavat

  • Rakennustarkastaja
    +35824745340
    Rakennustarkastaja
    Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.