Siirry sisältöön

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella ja haja-asutusalueella.

Milloin tarvitsen maisematyöluvan?
Asemakaava-alueella:
* maisemaa muuttava maanrakennustyö
* puiden kaataminen
* muut näihin verrattavat toimenpiteet

Yleiskaava-alueella:
* jos yleiskaavassa niin määrätään
* alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa EI kuitenkaan tarvita
* vaikutuksiltaan vähäiseen toimenpiteeseen
* yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen (esimerkiksi louhittaessa maata asemakaavan mukaista kunnallistekniikkaa varten)
* myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen (puunkaatokatselmus tilattava erikseen rakennusvalvonnasta)
* jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Toimi näin

Hae maisematyölupaa ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta.

Hanki ja liitä hakemukselle tarvittavat asiakirjat:
* valtakirja, jos hakijana on asiamies
* selvitys maa-alueen hallinnasta (vuokrasopimus, lainhuutotodistus tai muu vastaava selvitys)
* tonttikartta/ kaavaote johon on merkitty/rajattu toimenpidealue
* leikkaus- ja tarkekuvat toimenpidealueesta
* selvitys luontoarvoista
* selvitys rakennuspaikan naapurien kuulemisesta

Puunkaadon maisematyölupaan tarvitset lisäksi seuraavat asiakirjat:
* puunkaatosuunnitelma
* asemapiirros/kaavaote, johon kaadettavien puiden sijainti on merkitty

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maisematyöluvan hakijana voi olla maanomistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Maisematyöluvasta peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu. Kuulemiskulut peritään, mikäli kunta kuulee naapureita

Asiointikanavat

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.