Siirry sisältöön

Maa-ainesluvan hakeminen

Maa-aineksen ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Lupa voidaan hakea myös yhteislupana ympäristöluvan kanssa.

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on mm. varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.
Kunta valvoo ja ohjaa maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.
Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.
Maa-ainesten ottamiseen liittyvä kivenlouhinta ja murskaamo tarvitsevat lisäksi ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan.

Toimi näin

Käytä maa-ainesluvan hakemiseen ympäristöhallinnon lomakkeita, jotka löytyvät sivulta www.ymparisto.fi/lomakkeet ja liitä hakemukseen ainakin seuraavat liitteet:
– selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaoikeudesta
– karttaote alueesta
– ottamissuunnitelma
– rajanaapurien kuuleminen/selvitys naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista.
– kunta voi kuulla myös naapurit korvausta vastaan
– kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
– ympäristölupahakemus jos kysymyksessä on yhteislupa.

Teetä hakemukseen tarvittava ottamissuunnitelma asian tuntevalla suunnittelijalla.
Hakemus toimitetaan osoitteeseen ymparisto@paimio.fi tai postitse osoitteeseen Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio.
Lisätietoa ympäristönsuojelusihteeriltä tai toimistoinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan hakijana tulee olla kiinteistön omistaja/ omistajat tai heidän valtuuttamansa asiamies (valtakirjalla).

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukaan.

Asiointikanavat

 • Ympäristönsuojelusihteeri
  +35824745290
  Ympäristönsuojelusihteeri, Paimion ympäristönsuojelu.
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Ympäristöinsinööri
  +35824745294
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio

Tausta ja lainsäädäntö