Siirry sisältöön

Varhaiskasvatusmaksut

Lelukassakone ja leikkirahaa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella.

 

Varhaiskasvatuksen maksulaskuri maksun arviointia varten

Tulorajat 1.3.2023 alkaen

Perheen koko, henkilömääräTuloraja 1.3.2023 alkaen euroa/kk, bruttotulotMaksuprosenttiKorkeimman maksun tuloraja 1.3.2023 alkaen euroa/kk, bruttotulot
23874 €10,7%6627 €
34998 €10,7%7751 €
45675 €10,7%8428 €
56353 €10,7%9106 €
67028 €10,7%9781 €

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä tulorajaa korotetaan 262 € jokaisesta perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Palvelutuotevaihtoehdot

Laskutus tapahtuu aina ennalta varatun palvelutuotteen mukaisesti.
Maksuun vaikuttavan palvelutuotteen tulee olla voimassa vähintään 4kk ajan. Palvelutuotteen muutoksista tulee ilmoittaa Wilmaan viimeistään muutosta edeltävän kalenterikuukauden aikana. Palvelutuotteen muutokset tehdään aina kalenterikuukauden alusta. Mikäli ennalta varattu tuntimäärä ylittyy, laskutetaan perheeltä korkeampi maksu.

Tavallinen varhaiskasvatusVuorohoitoMaksuosuus kokoaikaisesta maksusta
enintään 20 h/vkoenintään 110 h/kk60 %
yli 20 h/vko - enintään 35 h/vkoyli 110 h/kk - enintään 150 h/kk80 %
yli 35 h/vkoyli 150 h/kk100 %
 • Varhaiskasvatusmaksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella. Perheen koossa otetaan huomioon yhteistaloudessa elävät avio-/avopuolisot sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Tuloina otetaan huomioon perheen aikuisten ja varhaiskasvatuksessa olevan lapsen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

  Varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu ja se peritään 11 kuukaudelta vuodessa. Tilanteeseen, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa läsnä toimintavuoden kaikkina kuukausina, on varhaiskasvatuslakiin kirjattu säädös varhaiskasvatusmaksun perimisestä 12 kuukauden ajalta. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, ei peritä täyttä kuukausimaksua. Jos perhe ei ota vastaan lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä peru sitä ennen sovittua alkamispäivää, voidaan varhaiskasvatuspaikasta periä puolet perheelle määritellystä kuukausimaksusta.

  Kun tulotiedoissa, perheen koossa tai perheen valitsemassa palvelutuotteessa tapahtuu muutoksia, vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan siitä varhaiskasvatustoimistoon muutosta edeltävän kalenterikuukauden aikana. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli perhe ei ilmoita tulojaan.

  Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.3.2023 alkaen enintään 295 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavaksi nuorimmasta lapsesta perittävä kuukausimaksu on 40% nuorimman lapsen maksusta alkaen enintään 118 euroa. Kunkin seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Alin perittävä maksu on 1.3.2023 alkaen 28 euroa. Varhaiskasvatusmaksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

  Mikäli ette halua toimittaa tulotietojanne tai tulonne ylittävät korkeimman maksun tulorajat, voitte hyväksyä Wilmassa varhaiskasvatushakemuksella korkeimman maksun perimisen. Palkkatulot tarkistetaan tulorekisteristä, muut tulotiedot pitää toimittaa erillisinä liitteinä (esim. koulutustuet, työttömyyskorvaukset, elatusmaksut, vuokratulot jne.) Tulorekisteriä varten jokaisen tulee antaa lupa oman tulorekisterinsä käyttöön. Lupaa ei voi antaa puolison puolesta. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon keskimääräinen kuukausitulo. Myös lomaraha huomioidaan tulona.

  Maatalous- ja muut yrittäjät toimittavat tiedot viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Muut kuin maatalousyrittäjät toimittavat lisäksi viimeisen tilinpäätöksen tai kirjanpitäjän selvityksen yrityksestä saatavasta tulosta. Jos vanhemmat opiskelevat, heidän tulee toimittaa oppilaitoksen läsnäolotodistus sekä selvitys opintososiaalisista tuloista. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon vain suoritetut elatusavut.

  Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, mutta samassa kunnassa, tehdään varhaiskasvatuksen osalta vain yksi maksupäätös. Tällaisessa tilanteessa maksu määräytyy sen vanhemman/perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Vanhemmat sopivat keskenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta tai huomioon ottamisesta esimerkiksi elatusavussa. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

   

  Esimerkki varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskemisesta 1.3.2023 alkaen;

  Perheessä on kaksi aikuista ja kolme lasta. Kaikki lapset ovat kunnallisessa kokoaikaisessa (yli 35t/vko)
  varhaiskasvatuksessa. Perheen bruttotulot ovat yhteensä 7856€/kk. Tuloista vähennetään tulorajataulukon
  mukaisesti 7856€ – 6353€ = 1503€.

  • nuorimman lapsen maksu on 10,7 % 1503 eurosta = 161€/kk, pyöristettynä lähimpään euromäärään
  • toisen lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta: 40 % 161 eurosta = 64€/kk, pyöristettynä
   lähimpään euromäärään
  • kolmannen lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta: 20 % 161 eurosta = 32€/kk

  Perheen maksut ovat siis yhteensä kolmesta lapsesta 161€ + 64€ + 32€ = 257€/kk

 • Maksuun vaikuttavista muutoksista (perheen koon muutos, tulotietojen muutos tai palvelutuotteen muutos) tulee ilmoittaa viimeistään muutosta edeltävän kalenterikuukauden aikana.

  Palvelutuotteen muutokset tehdään aina kalenterikuukauden alusta. Maksuun vaikuttavan palvelutuotteen tulee olla voimassa vähintään 4 kuukautta.

  Mikäli valitun palvelutuotteen mukaiset tunnit ylittyy, peritään perheeltä korkeampi maksu.

 • Kalenterikuukauden aikana sairausajan poissaolopäiviä pitää lapsella olla vähintään 11, jotta ne huomioidaan laskutuksessa. Sairausajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan päivien määrä voi kertyä yksittäisistä sairauspäivistä kalenterikuukauden aikana. Jotta sairauspäivät voidaan ottaa huomioon laskutuksessa, perheen pitää ilmoittaa ne varhaiskasvatuspaikkaan sairauspoissaolon alkaessa. Mikäli lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

 • Kuukausittainen asiakasmaksu peritään pääsääntöisesti myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Jos lapsi on muusta syystä kuin sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

  Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on varhaiskasvatuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta.

 • Esiopetus on maksutonta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksu perheen valitseman palvelutuotteen mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa 1.8. ja päättyy esiopetuksen kevättoimintakauden päättyessä.

  Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja talviloman aikana. Kesäaikana (kesä- ja heinäkuussa) varhaiskasvatusmaksu määräytyy valitun palvelutuotteen mukaan. Kouluun menevän lapsen varhaiskasvatusoikeus päättyy toimintakauden loppuessa, 31.7.

 • Kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 4 §:n mukaisissa palveluissa. Mikäli kehitysvammaiselle lapselle on erityishuolto-ohjelmassa mainittu varhaiskasvatus kuntouttavana toimintana, ei varhaiskasvatuksen kuntouttavan toiminnan osalta voida periä maksua. Tukitoimi voi olla joko osa- tai kokoaikaista varhaiskasvatusta lapsen tarpeiden mukaan. Mikäli varhaiskasvatuspaikka myönnetään sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella lastensuojelun avohuollon tukitoimena, on varhaiskasvatus perheelle maksutonta.

 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Paimiossa maksuton kuukausi on heinäkuu. Toimintavuoden viimeinen heinäkuu on maksuton kuukausi myös niille perheille, joiden varhaiskasvatuksen tarve on alkanut kesken toimintavuoden, sillä edellytyksellä, että lapsella on yhtäjaksoinen neljän viikon loma 1.6.-31.8. välisenä aikana. Kesäaikana 1.6.-31.8. väliseltä ajalta saa maksuhyvityksen, mikäli lapsi on poissa yhtäjaksoisesti kaksi tai kolme kalenterikuukautta peräkkäin ja poissaolosta on ilmoitettu 30.4. mennessä (vuosittainen kesälomakysely huhtikuussa). Hyvitykseen on siis mahdollisuus kesä-heinäkuulta, heinä-elokuulta tai kesä-heinä-elokuulta.

  Mikäli lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, mutta eivät käytä eivätkä peruuta sitä kirjallisesti annettuna määräaikana, peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapselle ei ole määrätty kuukausimaksua, peritään puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä (28€) perittävästä maksusta. Maksu peritään myös heinäkuulta, vaikka kuukausi olisi muuten maksuton.

 • Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen edellytyksenä on toimeentulotukipäätöksen antajan kirjallinen päätös.

 • Mikäli perhe järjestää itse perhepäivähoidossa olevan lapsen varahoidon perhepäivähoitopaikan ollessa suljettu perhepäivähoitajan vuosiloman, sairasloman, tasoitusvapaan, koulutuspäivän tms. aikana, saa perhe hyvitystä asiakasmaksuunsa ko. päivistä. Oikeutta maksuhyvitykseen ei kuitenkaan synny perheestä tai lapsesta johtuvista poissaolosyistä.

 • Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, joka ei jatku kuukausittain. Maksu on: yli 5 tuntia/ päivä, 18 €/päivä ja alle 5 tuntia/päivä, 12 €/päivä.

Ota yhteyttä (puhelinaika klo 9-10)

 

Heli Jääskelä

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja

etunimi.sukunimi@paimio.fi

puh. +35824745107

 

Johanna Koivunen

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja

etunimi.sukunimi@paimio.fi

puh. +35824745239