Siirry sisältöön

Tuen tarpeen kartoitukset

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa kouluterveyskyselyn joka toinen vuosi lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvien taustatietojen selvittämiseen. Tekijät, joihin oppilaitoksessa pystytään vaikuttamaan, tulee huomioida oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä. Lukioiden opiskelijoiden hyvinvointia kuvaavia tuloksia tarkastellaan suhteessa valtakunnallisiin tuloksiin. Vastauksia hyödynnetään laajasti yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä ja tuloksia esitellään myös huoltajille.

  • Opiskelijoiden hyvinvointia mittaava Opintokamu-kysely pyritään toteuttamaan jokaisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kyselyn tulokset mm. täydentävät kouluterveyskyselyä ja ne ovat nopeammin koulun käytössä, ja näin auttavat hyvinvointityön lukuvuosittaisessa suunnittelussa.  

  • Kaikki Paimion lukion opiskelijat tekevät lukiseulan (Niilo Mäki instituutti: Nuorten ja aikuisten DigiLukiseula) ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Myöhemmin muualta siirtyneille opiskelijoille järjestetään erillinen tilaisuus lukiseulan tekemistä varten. 

    Lukiseula kartoittaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Jos opiskelijalla ilmenee seulassa näillä osa-alueilla haasteita, kutsuu erityisopettaja opiskelijan keskustelemaan ja tekee tarvittaessa tarkemmat lukitestaukset. 

  • Tulossa.

  • Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ryhmänohjaaja tutustuu jokaiseen ryhmänsä opiskelijaan yksilöllisen aloitushaastattelun avulla. Tavoitteena on, että ryhmänohjaaja tuntee opiskelijansa, ja yhteydenpito opiskelijan sekä huoltajien kanssa tapahtuu matalalla kynnyksellä. Aloitushaastattelussa opiskelija voi myös tuoda esille mahdollisia tuen tarpeitaan ja ryhmänohjaaja voi ohjata opiskelijan erityisopettajan, opinto-ohjaajan tai opiskeluhuollon palveluiden piiriin. Ryhmänohjaaja on ensisijainen yhdyshenkilö kodin ja koulun välillä. 

  • Jokainen ensimmäisen vuoden opiskelija laatii opinto-ohjaajan tuella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (Wilman lomakkeissa), jota päivitetään säännöllisesti opintojen aikana. Opiskelija kirjaa suunnitelmaan ylös mm. peruskoulun aikana saamansa tuen sekä lukioaikaisen tuen tarpeen. 

  • Lukion alkaessa edellinen opetuksen järjestäjä siirtää opiskelijan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon lukiolle. Riittävän tiedonsiirron takaamiseksi opiskelijan ja huoltajien aktiivisuus on tärkeää. Jos opiskelijalla on perusopetuksessa laadittuja pedagogisia asiakirjoja, koulupsykologin tutkimuksia, lukitodistus tms, on erittäin suositeltavaa opiskelijan tukitoimien jatkuvuuden kannalta tuoda lausunnot ja asiakirjat heti opintojen alkaessa joko ryhmänohjaajalle tai erityisopettajalle.