Siirry sisältöön

Oppimisen ja opiskelun tuki

  • Eriyttäminen 
  • Kielitietoinen opetus 
  • Aineenopettajan antama tukiopetus 
  • Opiskelutekniikan ohjaus 
  • Ryhmänohjaajan tuki 
  • Opiskeluhuollon tuki 
  • Apuvälineet (äänikirjat ja lukuviivaimet, keskittymisen apuvälineet) 
  • Erityiset koejärjestelyt (lisäaika, erillinen koetila, pilkotut kokeet) 
  • Opiskelun ohjaus 
  • Opinto-ohjaus 
  • Erityisopetus 
  • Pienryhmämuotoiset tukimuodot (matikkapaja, opiskelutaitoryhmät, Jelppis-ryhmä) 
 • Ensisijainen opiskelun tuen muoto on aineenopettajan oppitunneilla antama tuki. Tuki voi olla: 

  • Oppitunnin strukturointia, jolloin oppitunnin rakenne ja kulku tehdään jokaiselle opiskelijalle näkyväksi 
  • eriyttämistä, jolloin opiskelija saa omiin tarpeisiinsa vastaavia sisältöjä ja tehtäviä 
  • oppitunneilla tapahtuvaa opiskelutaitojen ohjaamista (kuten lukutekniikka, esseevastaustekniikka) 
  • Istumapaikkaan liittyviä ratkaisuja 
  • Kielitietoista opetusta, jolloin opiskelijan huomio kiinnitetään sanaston ja kielen rakenteen hallintaan oppiaineen sisällön oppimisen ohella 
  • Opiskelijan ohjaamista esim. Keskittymisen apuvälineiden tai äänikirjojen käyttöön tai oppitunnilla työskentelyn ohjaamista 
  • Erityisjärjestelyitä koetilanteissa, kuten pidennetty koeaika tai pienryhmätila (vaatii asiantuntijalausunnon) 

   

  Lisäksi aineenopettajat antavat tukiopetusta. Tukiopetus voi kohdistua oppiainekohtaiseen opiskelutekniikkaan tai oppiaineen sisältöihin. 

  Aineenopettaja, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja osallistuvat tarvittaessa ryhmänohjaajan koolle kutsumaan, yksittäistä opiskelijaa koskevaan pedagogiseen palaveriin. Palaverissa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yksilöllistä pedagogista tukea. Opiskelija ja tarvittaessa huoltaja kutsutaan mukaan tapaamiseen. Ryhmän jäsenet tekevät tukeen liittyvää työnjakoa ja sopivat tarvittavista seurannoista.  Pedagoginen palaveri ei edellytä virallisen muistion laadintaa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan opiskeluhuollon palveluiden piiriin tai sovitaan MAR-palaverin järjestämisestä. 

 • Lukiolaisella on oikeus saada erityisopetusta. Lukiossa erityisopetukseen sisältyy opiskelutekniikoiden ja –strategioiden harjoittelu, elämän- ja ajanhallintaan liittyvissä asioissa opastaminen sekä keskittymisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen haasteisiin liittyvä tukikeinojen pohdinta yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa erityisopettaja ohjaa opiskelijan opiskeluhuollon palveluiden piiriin. 

  Tukea voidaan toteuttaa yksilö- ja pienryhmämuotoisena sekä samanaikaisopetuksena eri oppiaineiden oppitunneilla. Lisäksi aineenopettajilla on mahdollisuus konsultoida erityisopettajaa opiskelijan tai opiskeluryhmä tarpeissa.  

  Erityisopettaja voi tehdä opiskelijalle yksilöllisen lukitestauksen, jos lukiseula, opettajan havainnot ja opiskelijan oma kokemus antavat viitteitä lukitestauksen tarpeellisuudesta. 

  Erityisopettaja kirjaa opiskelijan pyynnöstä opiskelijan tuen tarpeet ja tarvittavat tukitoimet Wilmaan Lukion oppimisen tuki –lomakkeelle. Lomaketta tarvitaan mm. tuen toteuttamiseksi oppitunneilla sekä ylioppilastutkintolautakunnalle tehtävissä erityisjärjestelyhakemuksissa. Lomakkeen tietoja on mahdollista muokata opintojen edetessä. Aineenopettaja saa tiedon tehdystä tuen suunnitelmasta Wilman kautta, kun opiskelija osallistuu sen oppiaineen opintojaksolle, johon tuen suunnitelma on kirjattu. Aineenopettaja toteuttaa suunnitelmaa omassa oppiaineessaan.  

  Ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävät erityisjärjestelyhakemukset tehdään erityisopettajan kanssa.  

  Lukiossa annettava oppimisen ja opiskelun tuki perustuu opiskelijan ja tarvittaessa huoltajien suostumukseen. He ovat tuen toteutuksessa keskeisiä toimijoita.

 • Lukion aloittavat opiskelijat osallistuvat ensimmäisessä jaksossa TVT1-opintojaksolle, joka on opintoihin orientoiva opintojakso. Opintojakso sisältää: 

  • Aineenopettajan pitämät opiskelutekniikkatunnit 
  • Aineenopettajan pitämän TVT-osuuden (taulukkolaskenta, abitti, jne.) 
  • Erityisopettajan pitämän opiskelutaito-ohjauksen sekä lukiseulan 
  • Opiskeluhuoltohenkilöstön (kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja) oppitunnit kullekin ryhmälle 
  • Opiskelijatutoreiden toteuttamaa ryhmäytymistoimintaa 
 • Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta. Suostumus tarvitaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen (MAR). Monialainen asiantuntijaryhmä koostuu vähintään näistä henkilöistä: opiskelija, opetushenkilöstön jäsen ja opiskelijahuollon jäsen (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai koulupsykologi). 

  Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palveluiden järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu (tyypillisimmin ryhmänohjaaja). Ryhmän nimeämisen ja muodostamisen jälkeen sen jäsenillä on oikeus keskustella keskenään oppilaan monialaisen tuen järjestämisestä. Oikeus päättyy, kun monialaisen asiantuntijaryhmän työskentely päätetään. Monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutumista ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 

  Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. 

  Ryhmänohjaaja, toimi näin, kun tulee tarve MAR-kokoukselle: 

  1. Pyydä opiskelijalta suostumus ryhmän kokoonpanosta. 
  2. Kutsu ryhmä koolle. Tee kalenterivaraus kaikille ryhmään kutsutuille ammattilaisille. 
  3. Sopikaa, kuka toimii kokouksen puheenjohtajana. 
  4. Ryhmänohjaaja toimii MAR-ryhmän vastuuhenkilönä, joka vastaa oppilaan yksilöllisen opiskeluhuoltokertomuksen kirjaamisesta Wilmaan ja kutsuu ryhmän tarvittaessa jatkossa koolle. 
  5. Huolehdi, että kokouksessa sovitaan selkeät toimenpiteet ja vastuualueet. 
  6. Sovi seurantakokous, jolloin käytte läpi toteutuneet toimenpiteet, niiden vaikutukset ja jatkotoimenpiteet. Jos kokouksessa päätettiin, että asia on tullut päätökseen eikä seurantakokousta enää tarvita, kirjataan asia muistioon. 

  Lisätietoja löydät Paimion kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelmasta (linkki tulossa).