Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelun hinnastot

Paimion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksuja ympäristönsuojelulain, jätelain, merenkulun ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisista asioista.

Pilvet lipuvat kesäisen peltomaiseman ylitse.

Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

 • Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu-, vesi- ja jätelain sekä merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä.

   

  Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 2 §)

  Maksu euroa

  Metsäteollisuus
  puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 3127
  Metalliteollisuus
  metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen 3127
  Energiatuotanto
  polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö 3127
  Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käsittely
  nestemäisten polttoaineiden jakeluasema 1655
  muu polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 1655
  kivihiilivarasto 1655
  puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 2233
  Orgaanisia liuottomia käyttävä toiminta
  orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat 2233
  Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
  kivenlouhimo tai kivenlouhinta 3127
  kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 2233
  Mineraalituotteiden valmistus
  kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 3127
  kevytbetonitehdas 3127
  kevytsoratehdas 3127
  keramiikka- tai posliinitehdas 3127
  Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
  tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1523
  Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
  teurastamo 2233
  lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2233
  kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2233
  perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita valmistava laitos 2233
  vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevät tai niistä tuotteita valmistava laitos 2233
  muu kasvisperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 2233
  panimo 2233
  siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 2233
  muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 2233
  rehua tai rehun valkuaista valmistava tai sekoittava laitos 2233
  jäätelötehdas tai juustomeijeri 2233
  eineksiä valmistava laitos 2233
  maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 2233
  makeistehdas 2233
  mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 2233
  Eläinsuojat
  eläinsuoja 1472
  turkistarha 1472
  Liikenne
  muu lentopaikka kuin lentoasema 2233
  linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 1655
  ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2233
  Jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely
  maankaatopaikka 2233
  pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni- , tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely 1655
  kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka 1655
  autopurkamo 2233
  jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely 1655
  Muu toiminta
  ulkona sijaitseva ampumarata 2233
  pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 2233
  kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2233
  krematorio tai pieneläinten polttolaitos 2233
  Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 1117
  Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti ja merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
  asfalttiasema 559
  polttonesteen jakeluasema 559
  energiantuotanto 762
  toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 762
  Ympäristönsuojelulain 118-120 §:n mukaisten ilmoitusten käsittely
  tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 254
  tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, joka vaatii kuulutuksen lehdessä 559
  koeluontoinen toiminta 609
  poikkeukselliset tilanteet 406
  Vesilain mukaisten asioiden käsittely
  veden ottamisen rajoittaminen 406
  ojitusasiat 609
  Jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely
  jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin 153
  Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
  huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman käsittely ja hyväksyminen sekä tarkistaminen ja voimassaoloilmoituksen käsittely 102
  Muiden asioiden käsittely
  tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 254
  ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen 102
  jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen 102
  muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 406
  muu ympäristönsuojelulain, jätelain tai vesilain mukaisen asian käsittely 51 €/tunti
  valvontaohjelmaan perustuva määräaikaistarkistus, tarkastus ja valvonta 51 €/tunti
 • 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (646/2011), vesilain (587/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.

 • 2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

  2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi
  asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut.

  2.3 Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 51 euroa tunnilta.

 • 3.1 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa.

 • 4.1 Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:
  a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti
  b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
  c) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut

 • 5.1 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

  5.2 Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamista koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

  5.3 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 70 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

  5.4 Ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 5 §:n 2 momentissa ja 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa peritään kuitenkin 3 §:n mukainen maksu, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä.

  5.5 Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että perusmaksultaan kalliimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksusta.

 • 6.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

 • 7.1 Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

  7.2 Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

 • 8.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

  8.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija
  ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

 • 9.1 Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta.

 • 10.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomion ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityistapauksissa käsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun
  tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 % 3 §:n mukaisesta maksusta.

  10.2. Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomion ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityistapauksissa käsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.

 • 11.1 Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva päätöskin.

 • 12.1 Maksu on suoritettava laskussa määrättynä aikana. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

  12.2 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

 • 13.1 Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen.

 • 14.1 Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2015.

  14.2 Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen tämän taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen ympäristölupataksan mukaisesti.

  Paimion kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 29. päivänä tammikuuta 2015.

Maa-ainestaksa

Maa-aineksen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä lupien valvonnasta suoritettavat maksut Paimion kaupungissa.

 • Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

  Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristösuojelulain (YSL 527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on maa-aineslain (MAL 555/1981 4a §) mukaan käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteislupakäsittelyssä ratkaistavan ympäristölupahakemuksen käsittelystä ja ympäristöluvan mukaisen toiminnan valvonnasta luvanhakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan YSL 205 §:n perusteella MAL 23 §:n sekä MRL 145 §:n nojalla maksun kunnalle tämän taksan mukaisesti.

 • Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle
  seuraavat maksut:

  2.1 Suunnitelmaa kohti 450 €
  + ottamisalueen pinta-alan mukaan 100 €/alkava ha
  sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,011 €/m³
  Kuitenkin vähintään 403 €
  2.2 Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän muutosta kohti 400 €
  sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,01 €/m³
  2.3 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa 400 €
  2.4 Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, otetaan 500 000 m³ ylittävältä osalta huomioon 50 %.
  2.5 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 %, kuitenkin vähintään 400 €
  Tämän lisäksi peritään viranomaiselle mahdolliset muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset kulujen mukaan.
  2.6 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan peritty tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan.
  Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus maksusta. 60 €/h
  Asian palautus uuteen käsittelyyn (ylemmän viranomaisen palauttaman asian uudelleen käsittely) kulut voimassa olevan taksan mukaan 60 €/h
  2.7 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan perusteella, lupaviranomainen voi palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävän maa-ainesmäärän tilavuutta vastaavan osan.
  2.8 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta.
  2.9 Harkinta toiminnan aloittamiseksi ennen maa-ainesluvan lainvoimaiseksi tuloa lupakäsittelyn yhteydessä 200 €
  Harkinta toiminnan aloittamiseksi ennen maa-ainesluvan lainvoimaiseksi tuloa erillisellä hakemuksella 500 €
  2.10 Erillisen jälkihoitosuunnitelman tarkastaminen 400 €
  2.11 Erikseen hyväksyttävän valvonta-ohjelman tai tarkkailusuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyminen 400 €
  2.12 Lupa-ajan jatkaminen siten, että kokonaisajaksi tulee enintään kymmenen vuotta (MAL 10.3). Suunnitelmaa kohti 400 €
  2.13 Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu, muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 mom. mukaan.

   

  2a § YHTEISKÄSITTELYSSÄ RATKAISTAVAN MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

  2a.1 Yhteiskäsittelylupahakemusta kohti perusmaksu (lisäksi ottoon perustuva maksu) 2000 €
  Mikäli hakemus sijoittuu pohjavesialueelle tai muulle tärkeälle alueelle tai niiden läheisyyteen, lisätään maksuun 250 €
  Mikäli hakemus sijoittuu alle 500 m lähimmästä asuin-tai lomarakennuksesta, lisätään maksuun 250 €
  2a.2 Päätös yhteiskäsittelyluvan muuttamisesta (YSL 89 §, YSL 90 §) viranomaisen asian käsittelyyn käyttämän ajan mukaan 60 €/h
  2a.3 Päätös yhteiskäsittelyluvan lupamääräysten määräajan pidentämisestä (YSL 91 §) 800 €
  2a.4 Päätös yhteiskäsittelyluvan selventämisestä (YSL 92 §) 60 €/h
  2a.5 Mikäli hakemus hylätään, peritään hakemuksen ja tämän taksan mukaan määräytyvästä maksusta 50 %. Tämän lisäksi peritään viranomaiselle mahdolliset muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset.
  2a.6 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, ei peritä maksua.
  Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus maksusta, kuitenkin vähintään 800 €
 • Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:

  3.1 Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,025 €/m³
  ja lisäksi ottamisalueen pinta-alan mukaan 30 €/alkava ha
  kuitenkin vähintään 200 €
  Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 50 000 m3, otetaan ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä.
  Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena. Mikäli ottamismäärä ylitetään, toimitaan 3.5 kohdan mukaisesti. Vastaava oikeus kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 2.3 tai 3.3 kohdissa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.
  Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta valvontamaksusta. Mikäli ottamismäärä ylitetään, tulee toimia kohdan 3.5 mukaisesti.
  3.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen ottamistoimintaan ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
  Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoiminaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottamisen ajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä.
  3.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua.
  3.4 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä.
  Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään. 60 €/h
  3.5 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus korotettuna 30 % valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus on, jos maa-aineksia otetaan kohdissa 2.3 tai 3.3 tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.
  3.6 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan. 60 €/h
  Valvonnan suorittamiseksi tehty ylimääräinen tarkastus 200 €
  3.7 Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, tai keskeyttämistoimenpiteisiin, tai muihin toimenpiteisiin, peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin.
  3.8 Luvattomasta maa-ainesten ottamisesta, johon jälkikäteen haetaan lupaa, peritään kohdan 2.1 mukainen tarkastusmaksu 2-kertaisena.
  3.9 Mikäli koko suunnitelma-alueen maisemointiin tähtääviä jälkihoitotoimenpiteitä ei ole aloitettu viimeistään vuotta ennen sitä ajankohtaa, jolloin maa-ainesluvan mukaan jälkihoidon on oltava suoritettu, korotetaan perittävää valvontamaksua enintään 30 %. Korotuksen määrä riippuu aiheutuneesta lisätyöstä ja kuluista.
  Korotus on voimassa niin kauan, kunnes alue on lopputarkastuksessa hyväksytty jälkihoidetuksi.
  3.10 Merkittävästä kotitarveotosta (yli 500 m3) (MAL 23a §) tehdyn ilmoituksen käsittely ja ratkaisu 200 €

   

  3a § YHTEISKÄSITTELYLUVAN VALVONTAMAKSU

  3a.1 Mikäli maa-aineslupaan liittyy yhteiskäsittelyssä ratkaistu ympäristölupa, lisätään vuosittaiseen valvontamaksuun 50 % maa-aineslain mukaisesta valvontamaksusta (3.1 §).
  Mikäli tarkastuksesta aiheutuu ylimääräisiä toimenpiteitä, maksu peritään tuntiveloituksen mukaan 60 €/h
  Muilta osin valvontamaksuissa sovelletaan maa-ainestaksan kohtia 3.2–3.9.
 • 4.1 Maa-aineslupa- tai yhteislupahakemuksesta naapurin tai asianosaisen kuuleminen 70 €/kuultava
  4.2 Maa-aineslupa- tai yhteislupahakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoituksella kulujen mukaan
 •  

  5.1 Jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteiden vakuudeksi luvansaajan on asetettava kunnalle riittävä vakuus esim. pankkitalletus tai pankkitakaus. Vakuuden suuruutta määrättäessä huomioidaan toiminnan laatu ja vaikutukset ympäristöön.
  Vakuuden suuruus sora- ja hiekka-alueilla on ottamisalueen pinta-alan mukaan 4100 €/ha
  Vakuuden suuruus kallioalueilla on ottamisalueen pinta-alan mukaan 6100 €/ha
  sekä otettavaksi sallitun maa-aineksen määrän mukaan 0,09 €/m3
  Vakuuden kokonaismäärä on sora- ja hiekka-alueilla edellisten kohtien summa, kuitenkin vähintään 4100 €
  Vakuuden kokonaismäärä kallioalueilla on edellisten kohtien summa, kuitenkin vähintään 6100 €
  5.2 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa 150 €
  5.3 Vakuuden hyväksyminen/vaihtaminen/muuttaminen 200 €
  5.4 Otettavaksi sallitun maa-aineksen tilavuutena pidetään maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometriä) kuitenkin siten, että 500 000 m3 ylittävältä osalta otetaan huomioon vain puolet.
  Vakuuden määrää tarkistetaan tarvittaessa esim. lupaehtojen laiminlyönnin tai rikkomuksen seurauksena.
  Mikäli maa-ainesten ottamisalueen jälkihoito suoritetaan vaiheittaisesti, voidaan valvontaviranomaisen päätöksellä vakuuden määrää alentaa samassa suhteessa kuin alueen jälkihoito on hyväksyttävästi toteutettu.
  Vakuus on toimitettava ennen aloitustarkastusta ja sen tulee olla voimassa maa-aineslupapäätöksen mukaisesti. Vakuuden laadun hyväksyy lupaviranomainen ja vakuus vapautetaan valvontaviranomaisen loppukatselmuksessa antaman lausunnon perusteella. Vakuutta voidaan vapauttaa maisemointityön edistymisen myötä, kun valvontaviranomainen on todennut asian tarkastuksessa.
  Vakuus harkitaan tapauskohtaisesti huomioiden edellä mainitut perusteet.
 • 6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15 §) 200 €
  6.2 Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta (MAL 14 §) 200 €
  6.3 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 400 €
  6.4 Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §) 400 €
  6.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10 §) 450 €
  6.6 Teettämisuhan täytäntöönpano (UhkasakkoL 15 §) 600 €
 • Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 300 €

  Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu.

 • 8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärä). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla:

   

  sora 1,3

  hiekka 1,3

  louhe 1,8

  savi 1,6

  multa 1,4

   

  8.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille.
  8.3 Jos luvan tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna enintään 30 %:a. Korotuksen määrä riippuu aiheutuneesta lisätyöstä ja kuluista.
  Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain (633/1982) 4 § 3 mom. mukaan.
  Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään.
  8.4 Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.
  8.5 Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.
  Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.
  8.6 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.
 • Nämä maksuperusteet ovat Paimion kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymät 12.12.2017 § 130 ja tulevat voimaan 01.01.2018 alkaen.

  Näiden maksujen päätöksellä kumotaan Paimion kaupungin ympäristölautakunnan 28.08.2014 § 70 hyväksymä maa-ainestaksa.

  Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia.