Siirry sisältöön

Luonnonsuojelualueet

Paimiossa on upeita luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueita. Luonnonsuojelualueita on perustettu valtion, kuntien sekä yksityisten maanomistajien maille.

Luonnonsuojelualueen vanha kyltti keskellä metsää.

Juntolan luonnonsuojelualue

Paimion Natura 2000-alueet

Paimionlahti ja Paimionjokilaakso ovat molemmat luonnonsuojelun ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä kohteita. Ne ovat myös luokiteltu Natura 2000 -alueiksi.

Euroopan unioni on perustanut Natura 2000 -verkoston pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen. Luonnonsuojelun kannalta tärkeät alueet on liitetty Natura 2000 -verkostoon, joka turvaa luonto- ja lintudirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.

Jäsenmaat ovat laatineet kansallisen luettelon luontodirektiivin mukaisista Natura-alueistaan. Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita, jotka jäsenmaat ovat itse valinneet ja ilmoittaneet EU-komissiolle.

Vasemman puoleisessa kuvassa näkyy Paimionjoen uoma Askalan padon jälkeen ja oikeanpuoleisessa kuvassa perinnemaisemaa Paimionjokilaaksossa.

Paimionjokilaakso

Paimionjokilaakson alue on edustava lounaisen viljelyseudun jokilaakso ja alue on ydinosa valtakunnallisesti arvokkaasta Paimionjokilaakson maisema-alueesta. Paimionjokilaakso kuuluu Natura-alueeseen sen arvokkaiden luontotyyppien vuoksi. Jokilaaksossa on tasaisia entisiä peltoalueita, jyrkästi kohoavia rinteitä kumpareineen ja kasvistollisesti arvokkaita heinä- ja pienruohoniittyjä.

Alueeseen kuuluvalla Juntolan luonnonsuojelualueella kasvaa monipuolinen lehtokasvilajisto. Myös Pukkijoen ja Liikojan alueet ovat komeita puronvarsilehtoja. Askalan voimalaitoksen kohdalla rinneniityt ovat edustavimmillaan. Askalankosken ympäristö on myös valtakunnallisesti merkittävä perinnemaisema-alue. Perinnemaisema pysyy avoimena laidunnuksen, niiton, raivauksen ja haravoinnin ansiosta. Paimion seudun ympäristöyhdistys pitää aluetta yllä vapaaehtoisvoimin.

Paimionjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Ilmakuvassa näkee miten Paimionjoki virtaa Paimionlahteen.

Paimionlahti

Paimionlahti sijaitsee syvällä sisämaassa Paimionjoen suulla. Lahdella on laajat ruovikot, suuria umpeutuvia rantaniittyjä, pieniä kallioketolaikkuja, tervaleppäistä rantametsää ja kalliosaarekkeita, joiden välissä kosteikkoja. Lahden kasvillisuus on edustavaa ja se sisältää useita harvinaisia kasvilajeja. Kohteella on huomattava merkitys kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueena. Linnustolle Paimionlahti on erittäin tärkeä pesimä- ja muutonaikainen levähdysalue. Paimionlahden alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon linnuston erityissuojelualueena.

Paimionlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Juntolan laavulta avautuu kaunis jokimaisema.

Juntolan luonnonsuojelualue

Juntolan luonnonsuojelualue (577-505-1-11 Kauppila, Jokipuisto) sijaitsee Kauppilantiellä, rajoittuen idässä ns. Myllyojaan, etelässä Paimionjokeen ja lännessä Juntolan voimalaitosalueeseen. Luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan 1,5 ha ja sen lahjoittivat Väinö ja Lempi Tulonen 11.5.1959 omistamastaan Päivärinta -nimisestä tilasta Paimion kunnalle.
Lääninhallituksen päätöksellä on tila kokonaan rauhoitettu luonnonsuojelualueena. Alue kuuluu myös Paimionjokilaakson Natura 2000 -alueeseen.

 

Juntolan jokilaavun sijainti (Sivu avautuu uuteen välilehteen)