Siirry sisältöön

Strategiat ja yhteistyö kaavoituksessa

 • Turun kaupunkiseudun kunnat ovat laatineet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen yhdessä Ympäristöministeriön (YM), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM), Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa.

  Tavoitteena on vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä, kehittää liikennejärjestelmää ja ehkäistä kaupunkiseudun väestön sosiaalista ja alueellista eriytymistä ohjaamalla maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on tukea kaupunkiseudun ja samalla eri kuntien elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja sopimuspuolten välistä yhteistyötä.

  MAL-sopimukset 2020-2031

  Turun kaupunkiseudun rakennemalli

  Yllä olevat linkit avautuvat uuteen välilehteen.

 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maapolitiikka sisältää kaupungin maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle.

  Maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jossa kaupunginvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet sekä käytettävissä olevan toimenpidevalikoiman niiden saavuttamiseksi. Ohjelman keskeinen päämäärä on sitouttaa kaupungin virkamiehet ja päätöksentekijät yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin, joilla pyritään mm. turvaamaan toimiva ja tarkoituksenmukainen yhdyskuntarakenne sekä riittävä ja kohtuuhintainen tonttimaan tarjonta. Paimion kaupungin maapoliittinen ohjelma 2019-2021 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.6.2019.

  Paimiossa kaavoja laaditaan pääasiassa kaupungin omistamille alueille. Uusien alueiden suunnitteluun ja kaavoitusjärjestykseen vaikuttavat ajankohtaisten kaavoitustarpeiden lisäksi maanhankintaan käytössä olevat resurssit ja maakauppojen aikataulut. Myös yksityiset voivat tehdä kaupungille aloitteen asemakaavan laatimisesta. Yksityisten maalle kaavoitettaessa tehdään ennen kaavoitusta maanomistajan kanssa sopimus kaavoituksen käynnistämisestä (kaavoitussopimus). Kaavoituksen aikana tehdään tavallisesti myös maankäyttösopimus kaupungille ja maaomistajalle aiheutuvien kustannusten jakautumisesta.

  Maapoliittinen ohjelma.

  Asemakaavan muutoshakemus

 • Kaavoitus tekee yhteistyötä kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. Kaavoitus antaa lausuntoja mm. kaavoja koskevista poikkeamislupahakemuksista, suunnittelutarveratkaisuista ja maisematyöluvista. Asemakaava-alueiden ja oikeusvaikutteisten yleiskaava-alueiden ulkopuolella maankäyttöä ja rakentamista ohjaa Paimion kaupungin rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräyksiä sovelletaan myös kaava-alueilla jos kaavassa ei ole annettu asiaa koskevia määräyksiä.

  Rakennusjärjestys.

 • Kaavoitus tekee yhteistyötä kaupungin ympäristönsuojelun kanssa erityisesti maankäyttö- ja rakennuslakia koskevissa asioissa.

  Ympäristönsuojelumääräykset.