Siirry sisältöön

Turun ympäryskunnilla yhteinen päämäärä: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä

Turun ympäryskuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Kuntakohtai-sissa suunnitelmissa on esitetty toimenpiteitä, joiden avulla liikenneturvallisuustilannetta voidaan parantaa kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat luonteeltaan esiselvityksiä, jotka toimivat yksityiskohtaisemman toimenpidesuunnit-telun ja -ohjelmoinnin pohjana.

Moottoripyörän päältä otettu kuva Paimion liikennevaloristeyksestä.

Kuva: Jarmo Fredriksson.

Turvallisuus on yksi terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä sekä jokaisen ihmisen perusoikeus. Tieliikenteen nollavision lähtökohtana on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä, ja että ihmiset voivat kulkutavasta riippumatta tehdä matkansa pelkäämättä. Mikään taho ei ole yksin vastuussa liikenneturvallisuudesta, vaan se on pää-määrä, jonka saavuttamiseksi jokaiselta tarvitaan oikeanlaisia valintoja ja päätöksiä.

Seudullinen liikenneturvallisuusvisio, tavoitteet ja painotukset luovat perustan paikalliselle liikenneturvallisuustyölle (kuva 1). Suunnitelmissa on kuvattu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kunnan liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi ja tason nostamiseksi, liikenne-kasvatuksen ja viestinnän toteuttamiseksi sekä liikenneympäristön turvallisuuden paranta-miseksi. Yhteistyön tekeminen ja vastuun jakaminen eri osapuolille on erityisen tärkeää.

Seudullinen liikenneturvallisuusvisio ja päätavoitteet.

Liikenneturvallisuustyöryhmillä tärkeä tehtävä

Liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat työkaluja kuntien jatkuvaan liikenneturvallisuustyöhön ja sen käytännön toteutuksen suunnitteluun. Suunnitelmien edistäminen on liikenneturvallisuustyöryhmien vastuulla. Työryhmät seuraavat liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä ja tiedottavat liikenneturvallisuusaiheista kuntalaisille, kuntien henkilöstölle ja päättäjille. Liikenneturvallisuustyöryhmät toimivat myös kokemusten vaihdon ja yhteistyön foorumeina.

Saavutetaanko tavoitteet?

Kuntien liikenneturvallisuustyön tason nostaminen 4–5 tähteen Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -mallin mukaisesti on mahdollista jokaisessa seudun kunnassa, ja tavoite toteutuu jo nykyisin osassa kuntia. Eniten panostusta tarvitaan niissä kunnissa, joissa liikennetur-vallisuustyö on vasta hankkeen aikana aktivoitu uudelleen. Kaikilla kunnilla on yhteisenä haasteena parantaa kuntalaisille ja päättäjille suunnattua viestintää sekä huomioida liiken-neturvallisuusasiat entistä kattavammin kunnan hankkimissa kuljetuspalveluissa. Myös oman henkilöstön liikenneturvallisuusosaamiseen tulee panostaa aiempaa enemmän.

Nollavision mukaisiin onnettomuustavoitteisiin pääseminen vaatii panostuksia kaikilla liikenneturvallisuustyön osa-alueilla. Liikenneympäristöön kohdistuvat toimet ovat tärkeitä, mutta niillä voidaan saavuttaa vain pieni osa asetetuista tavoitteista. Erityisen tärkeää on vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen esimerkiksi liikennekasvatuksen, viestinnän ja valvonnan avulla. Suurin haaste on tietoisen riskikäyttäytymisen, kuten ylinopeuksien, rattijuopumusten ja tur-valaitteiden käyttämättömyyden, pois kitkemisessä. Ongelmia on kaikissa ikäryhmissä, mut-ta etenkin nuorten turvallisen liikkumisen tukeminen vaatii panostusta, sillä nuorille sattuu keskimääräistä enemmän liikenneonnettomuuksia muihin ikäluokkiin verrattuna.

Laajan yhteistyön tulos

Turun ympäryskuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta käynnistyi keväällä 2021. Viime kevään ja kesän aikana toteutettiin kaikille avoin liikenneturvallisuuskysely. Syksyn 2021 aikana seudun liikenneturvallisuustyölle asetettiin yhteinen visio ja tavoitteet sekä käynnistettiin toimenpiteiden suunnittelu. Syksyllä myös perustettiin liikenneturvallisuustyö-ryhmät niihin kuntiin, joista työryhmä vielä uupui. Toimenpiteiden suunnittelu jatkui huhti-kuulle 2022 asti yhteistyössä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kanssa. Valmistuneita liikenneturvallisuussuunnitelmia esitellään kuntien päätöksentekijöille vuoden 2022 aikana.

Suunnitelmien laadinnasta ovat vastanneet yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, alueen kymmenen kuntaa (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo), Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos.