Siirry sisältöön

Yksityiset sosiaalipalvelut

Tämä palvelu siirtyy 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi (Varha)

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta.

Tiedot vuoden 2022 loppuun asti

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujentuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus sosiaalipalvelujen tuottamisesta (avi.fi) sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Se tulee olla tehtynä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista. Ilmoitus toimitetaan Paimion kaupungin kirjaamoon: paimio.kaupunki@paimio.fi tai postitse PL 50, 21531 Paimio.

Ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palvelut

Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa kunnan toimielimelle. Kunnan toimielin liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt vaatimukset. Kunta lähettää ilmoituksen liitteineen ja lausuntoineen aluehallintovirastoon Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin (Valveri) rekisteriin merkitsemistä varten. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin (Valveri) vietäväksi. Ilmoituksenvaraisen palvelun rekisteröivä viranomainen on siis kunkin alueen aluehallintovirasto.

Ilmoituksenvaraiset ei-rekisteröitävät palvelut

Ilmoituksenvaraiset, ei-rekisteröitävät palvelut ovat kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Niitä ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista (esimerkiksi niin sanotut kauppakassipalvelut). Kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista ja niihin rinnastettavista palveluista on tehtävä kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Se tulee olla tehtynä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Kunnan toimielin tekee ei-rekisteröitävistä kotipalvelun tukipalvelusta tai muusta palvelusta hallintopäätöksen siitä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen tekeminen varmistaa palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Näitä palveluntuottajien tietoja ei toimiteta eikä talleteta Yksityisten palvelujen antajien rekisteriin Aviin.

Arvonlisäverottomuus

Verohallinnon sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta annetun ohjeen mukaan palvelujen arvonlisäveroton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palvelujen tuottaja on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut) tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen kuntaan (ilmoituksenvaraiset, ei rekisteröitävät palvelut).

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen (ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut) myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten hyväksymää ja valvomaa.