Siirry sisältöön

Suunnittelutarveratkaisu

Paimiossa asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet ovat suunnittelutarvealueita. Näille alueille rakentaminen vaatii suunnittelutarveratkaisun.

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle pitää muistaa, että kaupunki tarkastelee rakentamisen sopivuutta ennen rakennusluvan myöntämistä. Tätä harkintaa kutsutaan suunnittelutarveratkaisuksi.

Suunnittelutarvehakemusta pitää hakea esimerkiksi asuinrakennuksen uudisrakentamiseen ja merkittävään laajentamiseen tai vapaa-ajanrakennuksen muutokseen asuinrakennukseksi. Rakennuksen käyttötarkoitusmuutos tarvitsee myös suunnittelutarveratkaisun, kun esimerkiksi asuinrakennuspaikka muutetaan teollisuuskäyttöön.

Olemassa olevan asunnon yhteyteen rakennettava talousrakennus ei tarvitse suunnittelutarvehakemusta.

Rakennustarkastaja valmistelee ratkaisun. Ympäristölautakunta tekee päätöksen kokouksessaan.

Toimi näin

Hae suunnittelutarveratkaisua Lupapisteen kautta sähköisesti.
Haettava rakennusoikeus kannattaa pyöristää ylöspäin ja huomioida mahdollinen myöhempi laajennusvara, sillä varsinaista rakennuslupaa ei voi myöntää suuremmalle rakennukselle kuin suunnittelutarvepäätöksessä on myönnetty.

Täytä lupahakemus huolellisesti ja hanki hakemukseen tarvittavat liitteet:
* Selvitys omistusoikeudesta (lainhuutotodistus, kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai perunkirjan jäljennös)
* Valtakirja (kun hakijana on asiamies)
* Asemapiirros (teetä asemapiirros pätevällä suunnittelijalla)
* Julkisivupiirustukset (mikäli ne on jo tehty)
* Tieliittymälupa (jos on valtion tie ELY-keskukselta tulee olla kirjallinen lupapäätös, jos on yksityistie, tiekunnalta tulee olla kirjallinen lausunto/lupa)
* Naapurien kuuleminen (esitä rakennuspaikan naapureille hakemus ja asemapiirros ja pyydä naapureiden allekirjoitukset asemapiirrokseen tai erilliseen naapureiden kuulemislomakkeeseen)
* Kunta voi pyydettäessä kuulla naapurit (maksua vastaan), huomioi että tämä lisää hakemuksen käsittelyaikaa
* Naapurin suostumus tarvitaan erikseen kun rakennetaan haja-asutusalueella 5 m:ä lähemmäksi naapurin rajaa (ei ole sama asia kuin kuuleminen)
* Kunta ei voi pyytää naapurin suostumusta virkatyönä vaan asiakkaan tulee pyytää suostumus itse

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Suunnittelutarpeen myöntämisen edellytykset
Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Rakentaminen on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Asiointikanavat

  • Rakennustarkastaja
    +35824745340
    Rakennustarkastaja
    Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.