Siirry sisältöön

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Paimion peruskouluissa tarjotaan oppilaalle tukea oppimiseen heti, kun tarve tuelle ilmenee.

Peruskoulun oppilaille tarjotaan Paimiossa tukea oppimiseen heti, kun tuen tarve käy ilmi. Erityisopettajat ja laaja-alaiset erityisopettajat auttavat oppilaita sekä yleisopetuksen yhteydessä että pienryhmissä.

Pienryhmäopetusta annetaan Paimion Vistan ja Hanhijoen kouluissa. Pienryhmässä opiskelu tukee oppilaan kasvua ja kehitystä monipuolisesti sekä oppimisen, tunne-elämän että sosiaalisen sopeutumisen osa-alueilla. Pienryhmäopetus voi olla joko jaksomuotoista tai pitkäaikaista oppilaan tuen tarpeesta riippuen. Tavoitteena on useimmiten palauttaa oppilas yleisopetuksen ryhmään, kun hänen kokonaistilanteensa sen mahdollistaa.

Pienryhmiä on sekä ala- että yläkoululuokille ja ne toimivat osana oppilaan kolmiportaista tukea. Pienryhmiä opettavat erityisluokanopettajat. Pienryhmien opettajat toimivat yhteistyössä luokanopettajien sekä yläkoulun aineenopettajien/luokanvalvojien kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on avainasemassa sekä tuen tarvetta määritettäessä että pienryhmäopetuksen aikana. Pienryhmäopetuksessa voidaan antaa sekä yleistä, tehostettua että erityistä tukea oppijan tarpeesta riippuen.

Toimi näin

Ole yhteydessä sen koulun rehtoriin tai laaja-alaiseen erityisopettajaan, jota tukea tarvitseva oppilas käy. Vistan koulussa tuen asioista vastaa apulaisrehtori.

Voit ottaa yhteyttä myös sivistysjohtajaan.

Elokuusta 2021 alkaen voit ottaa yhteyttä erityisopetuksen koordinaattoriopettajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.