Siirry sisältöön

Velho-hanke, varhaiskasvatuksen inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen

Pieni lapsi leikkii nauharullalla.

Velho-hanke

Velho-nimitys on lyhenne varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajasta. Velhoja on ollut Paimion kaikissa päiväkodeissa 2020-luvulla, jo 1990-luvulla erityispäivähoidon lastenhoitajia oli mm. Jokelan ja Lempilän päiväkodeissa.

Hankkeen avulla kehitetään varhaiskasvatuksen inklusiivista toimintakulttuuria. Lapsille tarjottava tuki varmistetaan lisäämällä henkilöresurssia kohdistetusti. Hankerahoituksella palkattiin kaksi uutta määräaikaista Velhoa. Heidät vakinaistettiin syksyllä 2023. Velho-toiminta on laajentunut hankkeen aikana myös perhepäivähoitoon.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on koulutettu inklusiivisen toimintakulttuurin lisäämiseksi. Koulutukset ovat olleet käytännönläheisiä ja laadukkaita.

Hankeavustus

Paimion kaupunki sai Opetus- ja kulttuuriministeriölta avustusta 64 000 € varhaiskasvatuksen inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämiseksi lapsille tarjottavan tuen varmistamiseksi.
Hankeavustuksen käyttöaika on 1.9.2022-31.12.2023.

Inkluusio – jokaisella on oikeus olla tavallinen lapsi muiden joukossa

 • Inkluusion periaatteet varhaiskasvatuksessa: kaikkien lasten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moninaisuuden arvostus, osallisuus ja yhteisöllisyys​
 • Vahvasti arvoperustainen asia​
 • Inklusiivisuuteen liittyy kiinteästi osallisuus, sosiaalinen osallisuus ja yhteenkuuluvuus.

Toiminnan tavoite pähkinänkuoressa

  • velhojen työnkuvan kehittäminen kohti inklusiivista varhaiskasvatusta, ​jolloin he ryhmässä työskennellessään mallintavat inklusiivista tapaa toimia tuen tarpeisten lasten kanssa.
  • yhdessä ryhmän varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa velho toteuttaa pedagogiikkaa varhaiskasvatuksen arjessa
  • velho toimii kiinteänä työparina erityisopettajan kanssa. Velhon esimiehenä toimii päiväkodinjohtaja. Velhon ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä päiväkodin johtajan yhteistyön merkitys korostuu pohdittaessa tuen toteuttamisen keinoja varhaiskasvatuksessa
  • velhojen työnkuva selkeytyy ja työhön kehitetään uusia toimintamalleja tuotavaksi lasten arkeen siten, että kaikki lapset pääsevät mukaan ja heillä on mahdollisuus olla aktiivisesti osallisena eri toiminoissa omilla valmiuksillaan
Kaksi lasta selin kuvattuna kävelemässä.

Inkluusion avulla edistetään

tasa-arvoa

yhdenvertaisuutta

yhteisöllisyyttä

osallisuutta

keskinäistä kunnioitusta

moninaisuuden arvostusta

Lisätietoja hankkeesta antavat

Hanna Koponen

Hanna Koponen

Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett.