Siirry sisältöön

Tulorekisteri ja tuloselvitykset

Koreistesammakko ja rahasäkki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyssä hyödynnetään palkkatulojen osalta tulorekisteriä. Tietoja ei saada tulorekisteristä automaattisesti, vaan kaikkien asiakkaiden tulee tehdä Wilmassa tuloselvitys. Jos tuloselvitystä ei tee, määritellään varhaiskasvatusmaksu automaattisesti korkeimman maksun mukaisesti.

Tulorekisteri

Jos huoltaja on Wilmassa varhaiskasvatushakemuksella hyväksynyt korkeimman maksun perimisen, tehdään päätös maksusta automaattisesti korkeimman maksun mukaan.

Jos huoltaja ei ole hyväksynyt varhaiskasvatushakemuksella korkeimman maksun perimistä, silloin tulee tehdä Wilmassa tuloselvitys.

Ilmoitusvelvollisuus

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista muutoksista (perheen koon muutos, tulotietojen muutos) viimeistään muutosta edeltävän kalenterikuukauden aikana.

Tiedot toimitetaan Paimion kaupungin Wilma-ohjelman kautta, kirjautumalla sisään lapsen Wilmaan.  

Tuloselvitys-lomake ja täyttöohjeet löytyvät Wilmasta: 

Hakemukset ja päätökset -välilehti –> Tee uusi hakemus –> Tuloselvitys 

Tuloselvitys on tehtävä siihen päivään mennessä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Jos tuloselvitystä ei toimita, määräytyy maksu automaattisesti korkeimman maksuluokan mukaan.

Tulorekisteritietojen käyttö varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyssä

Kunnilla ja kuntayhtymillä on 1.1.2020 alkaen tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) perusteella oikeus käyttää tulorekisterin tietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa (1503 /2016) tarkoitetun asiakasmaksun määräämistä varten. Tulorekisterin tietoja voivat käyttää vain ne henkilöt, joilla on siihen lain perusteella oikeus ja vain siinä laajuudessa, kuin laki määrittelee. Tulorekisterin tiedot eivät tule kunnille automaattisesti, vaan ne haetaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

Tulorekisterin käyttöönotto ei poista asiakkaan velvollisuutta ilmoittaa tulotietojaan asiakasmaksun määräämistä varten (Wilman tuloselvityslomake). Mikäli tulotietoja ei ilmoiteta, määräytyy maksu jatkossakin korkeimman maksun mukaisesti. Huoltajien on lisäksi jatkossakin aina välittömästi ilmoitettava tulotietojen olennaisista muutoksista itse, sillä muutokset tuloissa eivät päivity varhaiskasvatustoimistoon automaattisesti.
Paimion kaupunki saa kansallisesta tulorekisteristä palkkatiedot 1.1.2020 alkaen. Tietoja hyödynnetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä seuraavasti:

 • Tulorekisteri helpottaa maksupäätöksen tekemistä monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin esimerkiksi palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja, tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä päätöksesi käsittelyyn. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

  Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

  Jos työnantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että saamme maksupäätöksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

 • 1. Mikä tulorekisteri on?

  Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat tiedot kansalaisille
  maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajat ja muut suorituksen maksajat
  ilmoittavat tulotiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti jokaisen maksupäivän jälkeen.
  Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on
  lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

  2. Ketkä ovat tulorekisterin käyttäjiä?

  Palkkatietojen tuottajia eli ilmoittajia ovat vuodesta 2019 lähtien kaikki
  työnantajat, yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiöt ja muut toimijat,
  joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjätaholle.
  Tiedot ilmoittaa tulorekisteriin joko työnantaja itse tai hänen valtuuttamansa taho,
  esimerkiksi tilitoimisto tai muu kumppani, jolle taloushallintoa on ulkoistettu.

  Vuodesta 2021 lähtien etuus- ja eläketietojen tuottajia ovat mm.:
  • Ahvenanmaan maakuntahallitus

  • Ahvenanmaan työmarkkina- ja
  opintopalveluviranomainen

  • eläkelaitokset

  • eläkekassat ja -säätiöt

  • henkivakuutusyhtiöt
  • KEHA-keskus

  • Kela

  • kunnat ja Ahvenanmaan maakunta

  • liikennevakuutusyhtiöt
  • oppilaitokset, jotka maksavat päivärahaa tai perheavustusta

  • Potilasvakuutuskeskus
  • Puolustusvoimat

  • Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö

  • Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli (TVK)

  • tapaturmavakuuttajat

  • Työllisyysrahasto
  (aikuiskoulutusetuudet)

  • työnantajat, jotka maksavat taloudellista tukea

  • työttömyyskassat

  • vahinkovakuuttajat

  • Valtiokonttori.

  Tiedon käyttäjät vuodesta 2019 lähtien:

  • Verohallinto

  • Kela

  • Työllisyysrahasto

  • työeläkelaitokset ja ETK.

  Vuodesta 2020 lähtien lisäksi myös:

  • Tilastokeskus

  • Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet)

  • vahinkovakuutusyhtiöt

  • työttömyyskassat
  • TEM:n hallinnonala

  • työsuojeluviranomaiset

  • Tapaturmavakuutuskeskus
  • Potilasvakuutuskeskus

  • Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset

  • kunnat ja osa
  kuntayhtymistä.

  Vuodesta 2021 lähtien lisäksi myös:

  • ulosotto.

  Tulonsaaja voi olla kansalainen tai yritys, jos maksetaan esimerkiksi työkorvausta.
  Tulonsaaja voi katsoa tulotietojaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
  Tulorekisteri antaa ensimmäistä kertaa tulonsaajalle reaaliaikaisen kokonaiskuvan hänelle
  maksetuista palkka- ja etuustuloista.

  3. Millaisia tietoja tulorekisteri sisältää?

  1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista
  eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisterissä on huomioitu kaikkien rekisterin tietoja
  tarvitsevien toimijoiden tarpeet. Tiedon käyttäjä saa tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin
  käyttäjällä on lain mukaan oikeus.

  4. Miten tulorekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu?

  Tulorekisterin tiedot säilytetään ja niitä käsitellään ns. korotetun tietoturvatason
  ympäristössä.

  5. Milloin tulorekisteri on valmis?

  Tulorekisteri ja siihen liittyvät palvelut otettiin käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä
  vaiheessa rekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista.
  Tulorekisterin tiedon käyttäjien määrä kasvaa vuonna 2020. Vuonna 2021 tulorekisteriin
  ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

  6. Kuka näkee tulotietoni?

  Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on
  lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia
  tiedonsaantioikeuksia. Jokainen tulonsaaja näkee tulorekisteristä vain omat tulotietonsa
  tai tiedot, joihin on saanut valtuutuksen. Tulorekisterissä tietojen käyttöä on rajattu tiukasti.
  Tiedonsaantioikeutta rajataan lisäksi organisaatio- ja työtehtäväkohtaisilla
  käyttöoikeuksilla. Jokainen tiedon käyttäjä on vastuussa omien työntekijöidensä
  käyttöoikeuksista ja niiden valvonnasta. Tietojen käsittelystä jää tulorekisteriin aina
  lokitieto.

  7. Kuka tulorekisteristä vastaa?

  Kansallisen tulorekisterin perustamishanke on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon
  yhteishanke. Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen yleisestä ohjauksesta. Verohallinnon
  vastuulla on tulorekisterin käytännön toteutus. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö toimii
  rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena.

Ota yhteyttä (puhelinaika klo 9-10)

 

Heli Jääskelä

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja
asiakasmaksut kunnallinen varhaiskasvatus

etunimi.sukunimi@paimio.fi

puh. +35824745107

 

Johanna Koivunen

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja
asiakasmaksut ja palvelusetelit yksityinen varhaiskasvatus

etunimi.sukunimi@paimio.fi

puh. +38524745239