Siirry sisältöön

Kaavoitusprosessi ja osallistuminen

Kaavoja valmistellessaan kunnan on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoja valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoituksesta on tiedotettava siten, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Kaavan valmisteluun voivat osallistua kaikki osalliset, joita lain mukaan ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavalla saattaa olla huomattavaa vaikutusta sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Yleis- ja asemakaavan laatiminen etenee seuraavasti

  • Aloitteen kaavan laatimiseksi voi tehdä kaupunki itse tai maanomistaja erillisellä hakemuksella. Kaupunginhallitus päättää asemakaavoituksen aloittamisesta ja vireille tulosta. Kaavan vireille tulosta kuulutetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivulla.

    Kaavan aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan kaavoitettava alue, kaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet, aikataulu ja osallistumisen järjestäminen sekä ne kaavoituksen merkittävimmät vaikutukset, jotka arvioidaan työn kuluessa. OAS asetetaan nähtäville yleensä heti vireilletulon yhteydessä ja se pidetään nähtävillä koko kaavan laatimisen ajan.

  • Kaavan valmisteluvaiheessa tapahtuu kaavoitettavan alueen maankäytön ideointi ja pääasiallinen suunnittelu. Tarvittaessa täydennetään samalla lähtötietoja ja selvityksiä.

    Suunnittelualueesta laaditaan tavallisesti vähintään yksi tarkempi maankäyttöluonnos, jota voidaan esitystavasta riippuen kutsua kaavaluonnokseksi. Kaavaprosessiin kuuluva valmisteluvaiheen kuuleminen toteutetaan yleensä asettamalla kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) nähtäville (MRL 62 §, MRA 30 §). Tämän lisäksi tai sijasta kaavaa voidaan esitellä ja mielipiteitä esittää esimerkiksi kaavaa koskevassa esittely- tai yleisötilaisuudessa. Valmisteluvaiheen kuulemisesta saadut mielipiteet ja mahdolliset viranomaislausunnot otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

  • Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi (MRL 65 §, MRA 27 §). Nähtäville tulo kuulutetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivulla. Nähtävillä olon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat antaa kaavasta kirjallisen muistutuksen Paimion kaupungille. Viranomaisilta pyydetään samaan aikaan tarvittavat lausunnot. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot kootaan ja niihin laaditaan vastineet. Kaavaan tehdään tarvittaessa tarkennuksia.

  • Paimion kaupunginvaltuusto hyväksyy valmiin kaavan. Jos kaavaehdotusta on nähtävillä olon jälkeen olennaisesti muutettu, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Kaavan hyväksymistä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä lähetetään tieto niille kaupungin jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaava saa lainvoiman 30 vuorokauden kuluttua kaupungin hyväksymispäätöksen kuulutuksesta. Mahdolliset valitukset osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle. Mikäli valituksia ei jätetä, kaupunki kuuluttaa kaavan voimaantulosta, kun hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.