Siirry sisältöön

Yritystonttien myynti- ja vuokrausehdot

Suurjännitelinja koskee metsän keskellä - taustalla näkyy pilvipoutainen taivas.

Kaupunginvaltuuston päättämät luovutusehdot yritystonteille

Kaupunginvaltuusto 27.9.2023 § 60

Tontin vuokraaminen

1.Yritystontit vuokrataan. Vuokratun tontin voi ostaa rakentamisvelvoitteen täytyttyä.
2. Maapohjan hinta on 5 euroa/m2.
3. Tontin vuosivuokra on 10 % maapohjan hinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan vuoden vaihteessa, viimeksi julkaistun indeksin mukaan.
4. Vuokra-aika on 1-50 vuotta sopimuksen mukaan.
5. Tontin varauksen yhteydessä perittävä varausmaksu on 1000 euroa ja se hyvitetään vuokratun tontin myyntitilanteessa. Varaus on voimassa 6 kk. Varausaika alkaa, kun tontti on valmis luovutettavaksi.
6. Kunnallistekniikan rakentamiskorvauksena peritään 10 euroa/tontin kaavassa merkitty k-m2 vuokrasopimusta allekirjoitettaessa.
7. Tontille on haettava rakennuslupa kahden vuoden kuluessa tontin vuokrauksesta. Mikäli rakentamista ei toteuteta tontin haltijan toimesta rakennusluvan voimassaoloaikana, kaupungilla on oikeus sopimussakon perimiseen. Tontin vuokraajalla on kuitenkin oikeus siirtää rakentamattoman tontin vuokraoikeus kolmannelle sillä ehdolla, että kauppakirjalla on sovittu tontille rakennettavista rakennuksista.
8. Tontti vuokrataan sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä. Vuokraaja ilmoittaa tutustuneensa tonttiin, sitä koskeviin kaava- tai muihin määräyksiin, rakentamisolosuhteisiin ja asiakirjoihin.
9. Tontti luovutetaan vapaana rasitteista ja rasituksista, pois lukien kaavarasitteet.
10. Tontti luovutetaan vapaana kiinteistökiinnityksistä.
11. Vuokraajan on rakentamisessa noudatettava alueelle hyväksyttyjä rakentamistapaohjeita.
12. Sopimussakon suuruus on sama kuin valtuuston määrittämä tontin maapohjan hinta.
13. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään vuokraamispäätökset, allekirjoittamaan vuokrasopimukset ja myymään rakennetut vuokratontit.
14. Kaupunginhallitus valtuutetaan poikkeamaan valtuuston päättämästä maapohjan hinnasta perustelluista syistä.

Tontin ostaminen

15. Kauppahinta on kulloinkin voimassa oleva maapohjan hinta. Kauppahinnan lyhennykseksi lasketaan 20 % maksetuista vuokrista, mutta ei kuitenkaan enempää kuin puolet myyntihinnasta.
16. Paimion kaupunki hakee kiinteistönmuodostuksen Maanmittauslaitokselta. Lohkomismaksu lisätään tontin kauppahintaan lohkomishetkellä voimassa olleen hinnan mukaisesti.
17. Ostaja maksaa kaupanvahvistusmaksun.