Hoppa till innehåll

Flyghavre

Flyghavre är en ettårig gräsartad ogräsväxt som förökar sig snabbt och är svår att utrota.

Hukkakaura pellolla.

Flyghavre

Flyghavre

Lag om bekämpning av flyghavre (185/2002) förpliktar:

 • Innehavarna av en odling eller områden i närheten av den skall se till att sådana åtgärder vidtas som förhindrar förekomst och spridning av flyghavre.
 • Den som vet eller misstänker att flyghavre som inte tidigare har anmälts till tillsynsmyndigheten förekommer på ett område som han innehar, skall utan dröjsmål anmäla förekomsten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där området är beläget.

Obs! Om din tomt finns på ett område som tidigare varit åker, kontrollera att det inte växer flyghavre på tomten.

Efter att det kommit in anmälan om flyghavre görs en flyghavresyn och området förs in i flyghavreregistret. Innehavaren av området får anvisningar hur flyghavren ska bekämpas.

Beställning av renhetsgranskning

Du kan beställa renhetsgranskning när flyghavre har bekämpats enligt bekämpningsanvisning eller -plan på ett område, som finns i flyghavreregistret. Beställ renhetsgransking i samband med huvudstödansökan eller genom en fritt formulerad begäran. Granskningen utförs två år i följd och om det ingen flyghavre upptäcks på området, tas området bort från flyghavreregistret.

Renhetsgranskning kan inte göras om

 • det på basskiftet odlas havre, rybs, raps, senap, råg, kummin, potatis, ärter, bondböna, hampa, majs, vallväxter eller om skiftet är i träda
 • det på basskiftet eller övrigt område har använts växtskyddsmedel för bekämpning av flyghavre eller flyghavre bekämpats på annat sätt under växtperioden
 • skiftet är bärgat, det finns liggsäd eller om odlingstekniska åtgärder förhindrar att kontrollen utförs

Ett basskifte kan konstateras vara fritt från flyghavre utan renhetsgranskning om

 • basskiftets odlingsväxt har utan avbrott varit en vallväxt under de föregående tio växtperioderna,
 • under dessa föregående tio växtperioder har det inte framkommit att det skulle finnas flyghavre på basskiftet eller att en bekämpningsanvisning eller bekämpningsplan skulle ha gjorts för basskiftet.

Bekämpning av flyghavre

En flyghavreindivid kan producera hundratals frön, och fröna bevaras groningsdugliga i marken i åratal. På så sätt kan en flyghavreplanta snabbt förorena ett helt åkerskifte. Bekämpning av flyghavre kräver långsiktig planering.

 • De odlingstekniska åtgärderna är val av odlingsväxt, senarelagd sådd, trädning, direktsådd, plöjning, biologisk bekämpning och handplockning. Av de här åtgärder är valet av odlingsväxt det mest betydelsefulla, för om man har konstaterat eller misstänker flyghavre på ett skifte bör man inte odla havre. Det lönar sig då att välja en sådan odlingsväxt där flyghavren är lätt att observera och bekämpa. Flerårig vall är effektiv vid flyghavrebekämpning, såvida beståndet slås innan flyghavren bildar vippa. Då man bryter vallen genom plöjning kan flyghavrefrön som legat i vila lyftas upp till ytan, och det är därför skäl att gå över skiftena noggrant flera gånger efter vallbrytningen.

 • Förutom kemisk bekämpning och odlingstekniska åtgärder behövs i de flesta fall också handplockning. Handplockning är en bra bekämpningsmetod, speciellt i de fall flyghavreproblemen ännu inte är stora.

  Vid handplockning är det viktigt att man får upp hela växten ur marken och genast sätter den i en hel säck. Flyghavren får inte lämnas kvar i beståndet eller på dikesrenen, eftersom fröna är groningsdugliga och drösar på åkern. Plockningen påbörjas genast när man observerar flyghavre i beståndet och därefter 2-3 gånger med ca en veckas mellanrum. Det är viktigt att alla skiften kontrolleras, också skiften var man utfört kemisk bekämpning. Säckarna som man samlat flyghavren i ska brännas.

 • Vid kemisk bekämpning är det viktigast att välja rätt bekämpningsmedel som lämpar sig för odlingsväxten, att bespruta vid rätt tidpunkt med rätt preparatmängder samt att genomföra besprutningen noggrant. Om man använder för små mängder preparat leder det till att flyghavre blir kvar nere i beståndet och producerar groningsdugliga frön. Vid bekämpningen ska flyghavren ha 2-4 blad.