Hoppa till innehåll

Hjort- och rovdjursskador

Du kan ansöka om ersättning för hjort- och rovdjursskador på odling och djur hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Vehnäpelto, jossa hirvet ovat syöneet tähkät.

Hjortdjursskador på odling och djur

Med hjortdjur menar man dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren.

  • Som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd.
  • Som skada på djur ersätts skada på husdjur.

Anmälan av skada och värdering

Anmäl genast en skada som orsakats av hjortdjur till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten. Skadeanmälan kan du göra per telefon, e-post eller på blankett 148. På basen av anmälan gör landsbygdsnäringsmyndigheten en terrängundersökning, där skadan konstateras och värderas. Ett värderingsprotokoll upprättas i samband med terrängundersökningen. Vanligtvis deltar jaktvårdsföreningens representant i terrängundersökningen.

Ansökan och betalning av ersättning

Lämna in en skriftlig ersättningsansökan (blankett 148) till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun senast en månad efter att värderingen av skadan färdigställts.

Ersättning på hjortdjursskador på odling och djur betalas som ett stöd av mindre betydelse, alltså de minimis-stöd. Summan av de minimis-stöd inom jordbrukssektorn får inte vara större än 20 000 euro per företag under en period om tre beskattningsår. Dessutom får summan av alla de minimis-stöd inte överstiga 200 000 euro per företag under motsvarande tid.

Skadan ersätts om skadans värde överstiger 170 euro/stödsökande/kalenderår. En förutsättning för att få ersättning är att den som lidit skada med alla rimliga och till buds stående medel har försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras. Ersättningen betalas på våren efter skadeåret.

Läs mer om förebyggande av viltskador på Viltinfo.fi-sidorna.

Rovdjursskador

Du kan ansöka om ersättning för skador orsakade av stora rovdjur (björn, järv, varg, lodjur) på odling, djur och lösöre.

Följande kan ersättas som skador som orsakats av stora rovdjur:

  • som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd.
  • som skada på djur ersätts skada på hund, husdjur och uppfödda djur, honungsskörd samt för stängsel, byggnader eller andra motsvarande konstruktioner som använts för djurhållning.
  • som skada på lösöre ersätts skada på dött lösöre.

Anmälan av skada och värdering

Anmäl genast en skada som orsakats av rovdjur till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten. Skadeanmälan kan du göra per telefon, e-post eller på blankett 131. På basen av anmälan gör landsbygdsnäringsmyndigheten en terrängundersökning, där skadan konstateras och värderas. Ett värderingsprotokoll upprättas i samband med terrängundersökningen. Vanligtvis deltar jaktvårdsföreningens representant i terrängundersökningen.

Ansökan och betalning av ersättning

Lämna in en skriftlig ersättningsansökan (blankett 131) till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun senast en månad efter att värderingen av skadan färdigställts.

Skadan ersätts om skadans värde överstiger 170 euro/stödsökande/kalenderår. Ersättning för skador på djur och lösöre betalas genast efter att ersättningsansökan har handlagts och ersättning för skador på odling betalas på våren efter skadeåret.

Läs mer om förebyggande av skador orsakade av varg på vargLIFE.fi-sidorna.