Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

7.2.2018 1.00

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Paimion kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä Paimion Logistiik­kakeskus Oy:n ympäristölupahakemus. Toimija hakee jatkoa aiemmin myönnetylle ympäristöluvalle sekä lupaa louhia ja murskata kiviainesta ra­kennuspaikalla ja piha-alueella asemakaavan määräysten mahdollista­miseksi.

 

Toiminta sijaitsee kiinteistöllä MOTELLI II 577-444-1-36, osoitteessa Val­tatie 800, 21530 Paimio. Kiinteistö sijaitsee yleiskaava-alueella (vahvistet­tu 13.12.2012 § 90), ja se on vireillä olevassa asemakaavaluonnoksessa varustettu merkinnällä KTY-1 (Toimitilarakennusten korttelialue). Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella taikka muulla suojelualueella.

 

Toiminta-aika on hakemuksessa suunniteltu seuraavasti: murskaaminen ma-pe klo 7-21, poraaminen ma-pe klo 7-18, rikotus ma-pe klo 7-18, räjäyttäminen ma-pe klo 7-16, kuormaaminen ja kuljetus ma-pe klo 6-20.

 

Toiminnasta aiheutuvaa melua pyritään hakijan mukaan vähentämään meluesteillä ja laitteistojen koteloinnilla. Pölyämistä vähennetään murs­kauskaluston koteloinnilla sekä suolaamalla ja kastelemalla teitä. Lähim­piä rakennuksia käydään aina etukäteen ilmoittamassa ennen räjäytyksiä.

 

Lisätietoja puh. 02 474 5290.

 

Kuulutukseen liittyen:

 

Lupahakemusten vireilläoloa koskeva kuulutus pidetään nähtävillä Paimion kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin nettisivuilla 7.2.-9.3.2018 välisenä aikana. Lisäksi lupahakemuksesta kuulutetaan paikallis­lehdessä.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Paimion kaupunginvi­raston palvelupisteessä, os. Vistantie 18, palvelupisteen aukioloaikoina

(ma klo 9-17, ke klo 10-15.30 sekä ti, to ja pe klo 9-15.30).

 

Niillä, joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin hakemusten mukai­nen toiminta saattaa vaikuttaa, on tilaisuus kirjallisesti tehdä muistutuk­sensa hakemusten johdosta.

 

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisina tai sähköpostina ennen nähtävillä olon päättymistä, viimeistään 9.3.2018 klo 15:30 mennessä osoitteeseen: Paimion kaupunki, Ympäristölautakunta PL 50, 21531 Pai­mio tai sähköpostitse: paimio.kaupunki@paimio.fi. Muistutuksessa tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

 

Paimiossa 7.2.2018
PAIMION YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


Palaa otsikoihin