Kadut ja liikenne

Vägar och gator

Infratjänsternas verksamhetsidé är att förverkliga och underhålla de trafikleder samhället behöver och övriga områden. Miljöbilden förbättras genom att vägrenar färdigställs och dagvattenavlopp byggs. Staden sköter om planteringar vid allmänna vägar (landsvägar) och underhållet av lättrafikledernas underfarter.