Fastigheter

En fastighet är en självständig enhet för jordägande, som finns införd i fastighetsregistret.  Förutom mark- och vattenområden kan det till en fastighet höra bl.a. andelar i samfällda områden och servitutsrätter.


Genom en lantmäteriförrättning kan man bilda nya fastigheter, ändra befintliga fastigheters områden eller servitutsrätter, lösa oklarheter och tvister. Samtidigt kan fastigheter med samma ägare sammanslås under vissa förutsättningar.


Pemar stads karttjänster erbjuder mättjänster och fastighetsuppgifter, men officiella handlingar och utdrag får du från lantmäteribyrån.