Ympäristövahingot ja -rikkomukset

Ympäristövahingot


Ympäristön pilaantumista tai terveyshaitan vaaraa aiheuttavista ympäristövahingoista tulee aina ilmoittaa hätäkeskukseen (112), kun vahingot edellyttävät välittömiä toimenpiteitä. Mahdollisuuksien mukaan tulee estää ympäristölle haitallisen aineen leviäminen ympäristöön ennen pelastusviranomaisten saapumista imeytysmatolla tai muulla imevällä materiaalilla. 

Myrkytysoireiden ilmetessä tulee ottaa yhteyttä Myrkytystietokeskukseen numeroon (09) 471 997. Sattuneesta vahingosta ilmoitetaan kiinteistön tai tontin omistajalle mahdollisuuksien mukaan. Ympäristöluvanvaraisuudella, normeilla ja määräyksillä pyritään minimoimaan vaarallisten kemikaalien käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljetuksessa sattuvat onnettomuudet.

Öljyvahingot


Öljyvahingosta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen (112). Yleisimpiä vahinkojen aiheuttajia ovat ylitäytöt, kuljetuskaluston kaatumiset sekä putkisto- venttiili- ja säiliövuodot. Päästön määrä ja öljyn levinneisyys vaikuttavat korjaus- ja kunnostustoimenpiteiden kokonaiskustannuksiin. Suuri vuoto voi aiheuttaa öljyn leviämisen pohjavesiin, joka on yksi pahimmista tilanteista. Suomessa tapahtuu öljyvahinkoja yli 200 vuodessa. 


Pelastusviranomaiset varmistavat muun muassa, ettei vahinkokohteessa ole räjähdysvaaran johdosta hengenvaaraa. Asiantuntijat arvioivat vahingon laajuuden ja puhdistusmenetelmän. Ympäristöviranomaiselta saa tarvittaessa asiantuntija-apua. Viranomainen myös ilmoittaa asetusten ja lakien mukaiset kunnostustavoitteet.

Ympäristörikkomukset ja -rikokset


Ympäristörikoksista tulee aina ilmoittaa ensimmäiseksi poliisille, joka ottaa tarvittaessa yhteyttä ympäristöviranomaisiin. Tavallisimpia ympäristörikoksia ovat eläinten pesien tai rauhoitettujen kasvien turmeleminen, laittomat kaatopaikat ja luvattomat rakennelmat. Toiminata lasketaan rikokseksi jo silloin, kun teko olisi voinut aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai vaaraa terveydelle.

Ympäristövahingon tai -rikoksen aiheuttaja on vastuussa välittömien torjuntatoimenpiteiden ja jälkien puhdistamisen kustannuksista. Mikäli vahingon aiheuttajaa ei tiedetä, on kiinteistön/ maa-alueen omistaja kustannusvelvollinen. Ympäristörikoksesta annettava rangaistus riippuu siitä, kuinka merkittävää vaaraa tai haittaa teosta on ympäristölle ja kuinka tahallisesti teko on tehty.

Roskaaminen
Roskaaminen on rikos