Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely

Talousjätevesien käsittelyyn vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella on oma asetus (Valtioneuvoston asetus 157/2017 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla), jonka tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Samalla se ottaa huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet.

Paimiossa noudatetaan haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaista vähimmäispuhdistustasoa kaikkialla muualla paitsi erityisen herkillä ja taajaan rakennetuilla alueilla. Vähimmäispuhdistusvaatimukset ovat orgaanisen aineen osalta 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja kokonaistypen osalta 30 %. Luokitelluilla pohjavesialueilla, taajaan rakennetuilla alueilla ja ranta-alueilla noudatetaan korotettua puhdistustasoa, jolloin puhdistusvaatimus on orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %.


Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen on kunnostettava jätevesijärjestelmä 31.10.2019 mennessä

- kiinteistö sijaitsee vesistön ja meren läheisyydessä ( = ranta-alue enintään 100 m vesistöstä tai merestä )
- kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella


Uudisrakentamisessa vaatimukset ovat voimassa heti.
 Puhdistusvaatimusten toteuttaminen ja tarvittavat toimenpiteet arvioidaan kiinteistökohtaisesti.

 Erityistapauksissa siirtymäaikaa on mahdollista pidentää erillisellä päätöksellä. Jos kiinteistön haltija tai haltijat olivat lain voimaan tullessa (9.3.2011) täyttäneet 68 vuotta, he vapautuvat automaattisesti vaatimusten noudattamisesta.

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen on haettava lupa

Jätevesijärjestelmän uusimista koskevan luvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen. Jätevesijärjestelmää koskeva jätevesisuunnitelma voidaan hyväksyä rakennusluvassa tai erillisessä jätevesijärjestelmää koskevassa toimenpide-ilmoitusluvassa.
Suunnitelma tulee teettää alan asiantuntijalla ja siinä on oltava yksityiskohtaiset tiedot muun muassa sijoituspaikasta, sijoituspaikan olosuhteista ja käytettävästä tekniikasta.

Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee rakennus- ja toimenpidelupa-asiat sekä arvioi täyttääkö suunnittelu asetuksen vaatimukset. Kiinteistön käyttöönoton yhteydessä rakennusvalvontaviranomainen varmistaa, että järjestelmä on suunnitelmien mukainen ja omistajalla on järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.
 

Lupamenettelystä tarkempia tietoja rakennusvalvonta/luvat-sivulla

Järjestelmän huollosta on pidettävä kirjaa

Kiinteistön haltijan tulee huolehtia jäteveden käsittelyjärjestelmän asianmukaisesta kunnosta ja toimivuudesta. Järjestelmän tarkastuksista, huolloista, säiliöiden tyhjennyksistä ja mahdollisista näytteenotoista on pidettävä kirjaa. Huoltopäiväkirja ja huollon tositteet esitetään pyydettäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valonian jätevesisivustolta saa apua muun muassa järjestelmän valintaan ja sen kunnossapitoon. Valoniasta voi kysellä tietoa muun muassa erilaisista jäteveden käsittelymenetelmistä sekä niiden kustannuksista ja toimivuudesta.