Kotihoito

Kotihoito on kotiin annettu hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoitoon kuuluvat myös maksulliset ja tarveharkintaiset tukipalvelut sekä omaishoito. Kotihoidolla pyritään turvaamaan asiakkaan mahdollisuus asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.


Kotihoitoa on mahdollista saada säännöllisenä tai tilapäisenä palveluna.

Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan kertaluonteista, harvemmin kuin kerran viikossa annettavaa palvelua tai lyhytaikaista (alle 1kk) palvelun tarvetta.

Säännöllisen kotihoidon myöntäminen perustuu kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviontiin. Sairaanhoidollisia palveluja annetaan asiakkaalle, joka sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee sairaanhoidollista ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja/tai voinnin seurantaa, mutta ei kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja.