Sijaishuolto

 

Avohuollon tukitoimet ovat riittämättömät tilanteessa, kun päädytään kiireelliseen sijoitukseen tai huostaanottoon.

 

Kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton yhteydessä oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta siirtyy vanhemmilta sosiaalilautakunnalle eli käytännössä sen edustajana lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.

 

Lapsi on sijoitettava kiireellisesti kodin ulkopuolelle, jos huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lapsi on sijoittamattomana välittömässä vaarassa tai muusta painavasta syystä kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Ensisijaisesti lapset pyritään sijoittamaan perheeseen, mutta joskus lapsen edunmukaisena nähdään laitossijoitus. Sijoituspaikkaa valitessa huomioidaan lapsen ja hänen läheisten yhteydenpito ja mahdollisuus jatkaa esimerkiksi koulunkäyntiä samassa koulussa.

 

Lastensuojelun on otettava lapsi huostaan, jos huostaanoton kolme edellytystä täyttyvät:

 

1)    Lapsen kasvuolosuhteet tai oma käytös vaarantavat tai uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyden tai kehityksen.

2)    Avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi.

3)    Sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

 

Kiireellisellä sijoituksella ja huostaanotolla tuetaan lasta ja hänen perhettään. Sijaishuollossa olevalle lapselle laaditaan sijaishuollon asiakassuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Sijaishuollossa tuetaan lapsen ja hänen läheisten yhteydenpitoa sekä arvioidaan lapsen mahdollista kotiinpaluuta. Huostaanotto tulee purkaa, jos huostaanoton edellytykset eivät enää täyty ja avohuollon tukitoimet arvioidaan riittäviksi.