Lastensuojelutarpeen selvitysvaihe

 

Lastensuojelun asiakkuuden tulee alkaa huolellisella lapsen tilanteen kartoittamisella, jotta itse työskentelyllä voidaan vastata paremmin ja oikea-aikaisemmin lapsen suojelun ja tuen tarpeisiin. Lastensuojelun tarpeen selvittäminen parantaa erityisesti lastensuojelun avohuollon työskentelyn vaikuttavuutta ja suunnitelmallisuutta.

 

Lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön lastensuojelutarpeen arviosta saatuaan lastensuojelu arvioi välittömästi, onko lapsella tarvetta kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin. Tämän jälkeen korkeintaan seitsemän seuraavan arkipäivän aikana lastensuojelu ratkaisee, ryhdytäänkö asiassa lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. Selvityksessä arvioidaan lapsen suojelun ja tuen tarvetta suhteessa vanhempien mahdollisuuksiin vastata niihin. Selvitys tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii. Selvitys tulee tehdä, vaikka lapsi tai vanhemmat vastustaisivat sen tekemistä.

 

Lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen aikana työntekijät kartoittavat lapsen ja perheen tilanteen sekä arvioivat yhdessä perheen kanssa, onko lapsella ja perheellä tarvetta lastensuojelun tukitoimiin. Lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen aikana perheenjäseniä voidaan tavata yhdessä ja erikseen, perheen luona voidaan käydä kotikäynnillä sekä olla yhteydessä lapselle läheisiin henkilöihin sekä eri yhteistyötahoihin kuten kouluun ja päiväkotiin. Lastensuojelutarpeen selvitys valmistuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuttua lapsen lastensuojeluasiakkuus päätetään tai se jatkuu avohuollon tai sijaishuollon asiakkuutena.

 

Jos lapsi, jota lastensuojeluilmoitus tai pyyntö koskee, on jo lastensuojelun asiakkaana, ilmoitus huomioidaan työskentelyssä asiakasperheen kanssa. Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen saaminen lastensuojeluun on tärkeää, vaikka lapsella olisi jo lastensuojeluasiakkuus. Ilmoitusten ja pyyntöjen myötä voidaan saada tärkeää tietoa tukitoimien arvioimiseksi ja järjestämiseksi.

 

Jos lapsella on ollut aiemmin lastensuojeluasiakkuus ja se on päätetty, vastaanotetusta lastensuojeluilmoituksesta voidaan aloittaa lastensuojelutarpeen selvitysvaihe. Selvityksen aikana arvioidaan yhdessä perheen kanssa, onko lastensuojelun tukitoimille uudelleen tarvetta. Lapsen elämäntilanne ja perheen tuen tarve vaihtelee ajan myötä. Jos lastensuojelun tukitoimilla ei pystytä vastaamaan perheen tarpeisiin, perhe ohjataan niiden palvelujen piiriin, joista perhe hyötyy parhaiten.

 

Mikäli perhe muuttaa toiselle paikkakunnalle kesken lastensuojelutarpeen selvitysprosessin, tästä tehdään ilmoitus uuteen kuntaan. Selvitykseen liittyvät oleelliset asiakirjat toimitetaan uuteen kuntaan, jonka velvollisuus on jatkaa selvityksen tekemistä ja tehdä se loppuun.