tausta3

Tuen muodot perusopetuksessa

 

Peruskoulun aikana oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseensa heti, kun tuen tarvetta ilmenee. Mitä nopeammin ongelmiin haetaan tukea, sitä paremmin oppilaan opiskelun eteneminen turvataan. Jokainen oppija on erilainen ja myös oppimistyylit vaihtelevat oppijoilla huomattavasti. Uusi perusopetuslaki haluaa turvata oppilaan koulunkäynnin sujumista ottamalla huomioon oppilaiden erilaisuuden.


Tuen muodot Vistan koulussa

Jos lapsesi/ nuoresi tarvitsee lisätukea oppimisen edistymiseen, on tärkeää ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä luokanopettajaan/ aineenopettajaan ja arvioida yhdessä lapsen tuen tarve. Laaja-alaiset erityisopettajat auttavat osaltaan tuen tarpeen määrittelyssä. He antavat osa-aikaista tukea oppilaille joko yleisopetuksen yhteydessä tai pienemmässä ryhmässä. Jollei laaja-alaisen erityisopettajan antama tuki riitä, on mahdollista hakeutua pienryhmäopetukseen joko yhdessä tai useammassa oppiaineessa.


Pienryhmäopetus

Vistan koulussa on mahdollista saada opetusta pienryhmässä, jos oppilaalle yleisopetuksessa annettu tuki ei riitä. Pienryhmässä opiskelu voi tukea oppilaan kasvua ja kehitystä monipuolisesti sekä oppimisen, tunne-elämän että sosiaalisen sopeutumisen osa-alueilla. Pienryhmäopetus voi olla joko jaksomuotoista tai pitkäaikaista oppilaan tuen tarpeesta riippuen. Tavoitteena on useimmiten palauttaa oppilas yleisopetuksen ryhmään, kun hänen kokonaistilanteensa sen mahdollistaa.

Pienryhmiä on sekä ala- että yläkoululuokille ja ne toimivat osana oppilaan kolmiportaista tukea. Pienryhmiä opettavat erityisluokanopettajat. Pienryhmien opettajat toimivat yhteistyössä luokanopettajien sekä yläkoulun aineenopettajien/luokanvalvojien kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on avainasemassa sekä tuen tarvetta määritettäessä, että pienryhmäopetuksen aikana. Pienryhmäopetuksessa voidaan antaa sekä yleistä, tehostettua että erityistä tukea oppijan tarpeesta riippuen.