Suunnittelutarvehakemus

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle

Suunnittelutarvealue määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 72 §:n sekä yleis- ja osayleiskaavan perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelutarve-alueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin; kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Paimiossa yleis- ja osayleiskaava-alueet ovat kaikki suunnittelutarvealuetta.

Suunnittelutarvehakemusta edellytetään esimerkiksi asuin- ja vapaa-ajanrakennuksen uudisrakentamiseen ja merkittävään laajentamiseen.

Kiinteistön käyttötarkoitusmuutos edellyttää myös suunnnittelutarveratkaisuhakemusta.; esim. asuinrakennuspaikka muuttuu  teollisuuskäyttöön.


Olemassa olevan asunnon yhteyteen rakennettava talousrakennus ei tarvitse suunnittelutarvehakemusta. 

Suunnittelutarpeen  hakeminen

Paimiossa suunnittelutarvehakemus haetaan sähköisen järjestelmän kautta lupapiste.fi

Hakemukseen tarvittavat asiakirjat

  • Sähköisen hakemuksen  huolellinen täyttäminen jouduttaa käsittelyä. Haettava rakennusoikeus kannattaa pyöristää ylöspäin ja huomioida mahdollinen myöhempi laajennusvara, sillä varsinaista rakennuslupaa ei voi myöntää suuremmalle rakennukselle kuin suunnittelutarvepäätöksessä on myönnetty.
  • Selvitys omistusoikeudesta

- Luvan hakijana on kiinteistön omistaja. Liitä hakemukseen joko lainhuutotodistus (tilaus paikkatietopalvelut), kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai perunkirjan jäljennös.

- mikäli hakijana on omistajan asiamies, tulee asiamiehelle olla omistajan valtakirja

  • Asemapiirros

       - Teetä asemapiirros pätevällä suunnittelijalla

        -- Jos on valtion tie; ELY-keskukselta kirjallinen lupapäätös  

        --  Jos on yksityistie, tiekunnan kirjallinen lausunto/lupa

  • Naapurien kuuleminen

- Esitä rakennuspaikan naapureille hakemus ja asemapiirros ja pyydä naapureiden nimet ( omistajat / kaikki jos omistajia useampia )   asemapiirrokseen tai erilliseen naapureiden kuulemislomakkeeseen, jonka saat rakennusvalvonnasta tai kunnan nettisivuilta lomakkeet/rakennusvalvonta/ naapurin kuuleminen

-- kunta voi pyydettäessä kuulla naapurit ( maksua vastaan ), huomioi että tämä lisää hakemuksen käsittelyaikaa


- Naapurin suostumus tarvitaan erikseen kun rakennetaan haja-asutusalueella 5 m:ä ja kaava-alueella 4 m:ä lähemmäksi  naapurin rajaa ( ei ole sama asia kuin kuuleminen )

 --  suostumuskaavakkeen saat rakennusvalvonnasta tai kaupungin nettisivuilta lomakkeet/ rakennusvalvonta/naapurin suostumus



Suunnittelutarpeen myöntäminen edellyttää, että:

  • rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
  • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Tänä aikana on haettava rakennuslupaa.


Suunnittelutarvehakemuksen käsittely


Suunnittelutarvehakemuksesta päättää ympäristölautakunta joka pääsääntöisesti kokoontuu kerran kuukaudessa.

Hakemus kaikkine liitteineen tulee toimittaa lupapisteelle hyvissä ajoin kuitenkin viimeistään 3 vkoa ennen kokousajankohtaa jotta asian valmistelijalle jää riittävä aika pyytää ja saada hankkeeseen tarvittavat lausunnot.
Mikäli kunta kuulee naapurit, tulee huomioida kuulemisen vaatima aika.

Hakemuksen valmistelee ja lisätietoa antaa  toimistoinsinööri.