Poikkeamishakemus

Poikkeamispäätös tarvitaan

  • lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen
  • asemakaavan kyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiseen
  • rantavyöhykkeellä rakentamisen alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla

Poikkeaminen ei saa:

  1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä
  3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista


Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.


Poikkeuksen hakeminen

Paimiossa poikkeamishakemus haetaan sähköisen järjestelmän kautta lupapiste.fi

Hakemukseen tarvittavat asiakirjat :

  • Poikkeamisen hakemiselle määräyksistä tulee esittää jokin erityinen syy.
  • Sähköisen hakemuksen huolellinen täyttäminen jouduttaa käsittelyä.

       - Luvan hakijana on kiinteistön omistaja

       -  mikäli hakijana on asiamies, tulee asiamiehelle olla omistajan valtakirja

  • Selvitys omistusoikeudesta

      - Liitä hakemukseen joko lainhuutotodistus (tilaus paikkatietopalvelut),   

        kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai perunkirjan jäljennös

  • Asemapiirros  

       - teetä asemapiirros pätevällä suunnittelijalla 

- Esitä rakennuspaikan naapureille hakemus ja asemapiirros ja pyydä naapureiden nimet ( omistajat / kaikki jos omistajia useampia )   asemapiirrokseen tai erilliseen naapureiden kuulemislomakkeeseen, jonka saat rakennusvalvonnasta tai kaupungin nettisivuilta lomakkeet/rakennusvalvonta/ naapurin kuuleminen 

-- kunta voi pyydettäessä kuulla naapurit ( maksua vastaan ), huomioi että tämä lisää hakemuksen käsittelyaikaa


- Naapurin suostumus tarvitaan erikseen kun rakennetaan haja-asutusalueella 5 m:ä ja kaava-alueella 4 m:ä lähemmäksi  naapurin rajaa ( ei ole sama kuin kuuleminen )

 --  suostumuskaavakkeen saat rakennusvalvonnasta tai kaupungin nettisivuilta lomakkeet/ rakennusvalvonta/naapurin suostumus

-- kunta ei voi pyytää naapurin suostumusta virkatyönä vaan asiakkaan tulee pyytää suostumus itse

Poikkeuslupahakemuksen käsittely


Poikkeuslupahakemuksesta päättää ympäristölautakunta joka pääsääntöisesti kokoontuu kerran kuukaudessa.

Hakemus kaikkine liitteineen tulee toimittaa lupapisteelle hyvissä ajoin kuitenkin viimeistään 3 vkoa ennen kokousajankohtaa jotta asian valmistelijalle jää riittävä aika pyytää ja saada hankkeeseen tarvittavat lausunnot.
Mikäli kunta kuulee naapurit, tulee huomioida kuulemisen vaatima aika.


Poikkeusluvat valmistelee ja lisätietoa antaa toimistoinsinööri.