Tarkastukset/katselmukset

Rakennuslupiin ja valvontaan liittyviä tarkastuksia / katselmuksia suorittavat Paimiossa rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri.

 

Rakennus- sekä toimenpidelupiin ja ilmoituksiin liittyvät katselmukset tulee tilata ja suorittaa luvan voimassaoloaikana. Rakennuslupa on voimassa 5, toimenpidelupa 3 ja ilmoituslupa 1 vuoden luvan myöntämisestä.

 

Rakennuttajan tulee yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa huolehtia siitä, että rakennustyön loppukatselmus on tilattu ja suoritettu ennen luvan voimassaolon päättymistä.

 

Lupiin liittyvät katselmukset  tulee tilata 1 vkoa ennen aiottua katselmusta ja katselmuksissa tulee olla läsnä kohteen vastaava työnjohtaja. Katselmuksen tilaa kohteen vastaava työnjohtaja.

Käyttöönotto- ja loppukatselmus

Rakennuslupiin liittyvät käyttöönotto- ja loppukatselmukset pidetään Paimiossa torstaisin.


Paloviranomainen osallistuu viran puolesta käyttöönottokatselmuksiin ja tarvittaessa myös loppukatselmuksiin.


Luonnollisen henkilön tiedonantovelvollisuus verottajalle


Rakentamisen uudet velvoitteet

- Verohallinnon antama todistus esitettävä loppu-/käyttöönottokatselmuksen yhteydessä 1.7.2014 lähtien.


Laki verotusmenettelystä muuttui 1.7.2014. Muutoksen myötä rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta  tai sen osaa rakennetaan tai korjataan taikka maapohjaan kohdistuvaa työtä suoritetaan, on silloin, kun rakennustyö ei liity hänen harjoittamaansa yritystoimintaan, toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yhteystietoineen.


Lisäksi hänen on toimitettava tiedot näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista. Tiedonantovelvollisuus koskee rakentamista, johon maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on haettava rakennuslupa.


Rakennuttajan on annettava edellä mainitut tiedot Verohallinnolle ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta.


Rakennuttajan on esitettävä katselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Jos loppukatselmus toteutetaan vaiheittaisena, tiedonantovelvollisen tulee esittää aina uusi todistus tietojen toimittamisesta jokaisessa vaiheittaisessa loppukatselmuksessa.


Jos edellä mainittua todistusta ei ole esitetty loppukatselmuksen yhteydessä, rakennusvalvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta Verohallinnolle.


Todistuksen puuttuminen ei kuitenkaan estä loppukatselmuksen pitämistä.


Todistuksen esittämisvelvollisuus koskee jokaista loppukatselmusta, joka suoritetaan 1.7.2014 jälkeen riippumatta siitä, milloin rakennuslupa on myönnetty.