Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien tai laitosten , maston , säiliön ja piipun pystyttämiseen , joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.


Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen , jota ei pidetä rakennuksena , jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.


Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.


Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa mahdollisuuden joissakin tapauksissa käyttää toimenpideilmoitusta toimenpideluvan sijasta.  Toimenpideluvista ja ilmoituksista on määrätty kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Toimenpidelupahakemukseen tarvittavat asiakirjat

Asiakirjat ovat samat kuin rakennuslupaan tarvittavat asiakirjat.