Rakennuslupa

Milloin lupa tarvitaan?

Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaisiin korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen. Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin olosuhteisiin.


Suunnitelmat on hyvä esitellä rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa eli ennen rakennusluvan jättämistä. Tällöin voidaan etukäteen myös täsmentää hakemukseen tarvittavat lisäselvitykset ja liitteet. Pientalojen rakennusluvat ratkaistaan viranhaltijapäätöksinä. 


Lupapäätös ja asiakirjat toimitetaan postitse hakijalle.

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiapaperit

 • allekirjoitettuna (1 kpl)
 • Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta; lainhuutotodistus (tilaus paikkatietopalvelut), kauppakirja tai vuokrasopimus
 • Kolme sarjaa piirustuksia = pohja-, julkisivu-, leikkaus- ja asemapiirros MK 1:200 tai1:500. (Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2 mukaiset suunnitelmat)
 • Tilastolomakkeet  ja huoneistotiedot_RH2 asuinrakennuksiin 
 • Naapurin kuuleminen, selvitys naapurin kuulemisesta rakennushankkeessa
 • Tiedottaminen rakennuspaikalla, selvitys miten ja milloin tiedottaminen on tapahtunut
 • Naapurin suostumus, mikäli rakennus on kaava-alueella lähempänä kuin 4 m rajasta ja 8 m lähempänä naapurin rakennusta; kaava-alueen ulkopuolella lähempänä kuin 5 m rajasta ja 10 m lähempänä naapurin rakennusta
 • Energiatodistus
 • Suunnittelijan kelpoisuus, rakennuslupahakemuksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään aloituskokouksen yhteydessä
 • Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaavan työnjohtajan hakemus, joka voidaan hakea rakennusluvan yhteydessä. Viimeistään ennen rakennustöiden alkua
 • Rakentamisen aloittaminen valitusajan kuluessa, aloittamisoikeus voidaan myöntää riidattomissa tapauksissa omavelkaista takausta vastaan

Asemakaava-alueiden ulkopuolella

 • Ympäristölautakunnan suunnittelutarveratkaisu rakennusjärjestyksessä osoitetulle alueelle.
 • Tieliittymälupa tien pitäjältä
 • Suunnitelma talousvesien käsittelystä ja johtamisesta
       Kts. jätevesijärjestelmän luvitus