Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa:

Milloin tarvitsen maisematyöluvan ?

Asemakaava-alueella:

 • maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
 • puiden kaatamiseen
 • muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin.

Yleiskaava-alueella:

 • jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita

 • vaikutuksiltaan vähäiseen toimenpiteeseen
 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen (esimerkiksi louhittaessa maata asemakaavan mukaista kunnallistekniikkaa varten)
 • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen ( puunkaatokatselmus tilattava erikseen rakennusvalvonnasta )
 • jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.


Maisematyöluvat haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapiste.fi:n kautta.

Puunkaadon maisematyölupaan tarvittavat asiakirjat:

 • hakijana voi olla omistaja tai omistajan asiamies valtakirjalla
 • selvitys maa-alueen hallinnasta (vuokrasopimus, lainhuutotodistus tai muu vastaava selvitys)
 • asemapiirros/ kaavaote johon kaadettavien puiden sijainti on merkitty
 • puunkaatosuunnitelma
 • selvitys luontoarvoista
 • selvitys rakennuspaikan naapurien kuulemisesta


Muihin maisematyölupiin tarvittavat asiakirjat:


 • hakijana voi olla omistaja tai omistajan asiamies valtakirjalla
 • selvitys maa-alueen hallinnasta (vuokrasopimus, lainhuutotodistus tai muu vastaava selvitys)
 • tonttikartta/ kaavaote johon on merkitty /rajattu toimenpidealue
 • leikkauskuvat /tarkekuvat toimenpidealueesta
 • selvitys luontoarvoista
 • selvitys rakennuspaikan naapurien kuulemisesta

Käsittelyaika

Hakemusten käsittelyaika on noin 1-2 kk

- mikäli kunta kuulee naapurit, käsittelyaika on pidempi


Lisätietoja ja lupakäsittelijä

Maisematyölupahakemukset käsittelee, päättää  ja lisätietoja antaa toimistoinsinööri.