Jätevesijärjestelmän lupa-asia haja-asutusalueella

Haja-asutusalueiden jätevedet on käsiteltävä hajajätevesilainsäädännön mukaisesti:

-  ympäristönsuojelulaki 527/2014 luku 16

-  valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla 157/2017


 • Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmäm rakentaminen tai muuttaminen edellyttää luvan hakemista.
 • Paimion rakennusjärjestyksen mukaan lupamuotona on ilmoituslupa toimenlupamenettelyn sijasta.
 • Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen on kunnostettava ja luvitettava jätevesijärjestelmät  31.10.2019  mennessä vesistön tai meren läheisyydessä ( = ranta-alue enintään 100 m vesistöstä tai merestä ) tai pohjavesialueilla.
 • Muilla alueilla kiinteistöjen jätevesijärjestelmä on kunnostettava ja luvitettava peruskorjausten yhteydessä ( mm. vesikäymälän rakentaminen, talousvesijärjestelmän uusiminen tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö )

Tarkista ensin!

 • onko alueellasi kaupungin tai osuuskunnan rakentama viemäri ja sijaitseeko viemäri kaupunginvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella, jolloin on velvollisuus liittyä runkoviemäriin.

Lupaa haetaan sähköisen Lupapiste.fi järjestelmän kautta.

Lupahakemukseen tarvittavat asiakirjat

 • Alueen yleiskartta (suunnittelukohde ja ympäristö), jossa esitettävä nuolin minne purkuvedet ohjautuvat ympäröivään maastoon
 • Asemapiirustus, järjestelmän taso- ja leikkauspiirustus (2 sarjaa)
 • Järjestelmän asennusohjeet + kohdekohtainen rakentamisohje (1 sarja) mikäli asennus tapahtuu poikkeavaan maastoon (rinne, kalliolouhinta tms.)
 • Mitoituslaskelma
 • Arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristö-kuormituksesta.
 • Naapurin kirjallinen suostumus, kun purkuvedet lasketaan naapurin tai yhteiseen rajaojaan.

HUOMIOITAVAA!

 • Jätevesijärjestelmän suunnitelman saa tehdä vain pätevöitynyt henkilö. Tällaisia ovat mm. LVI- alan suunnittelijat  (MRL § 120f ja MRA § 48).
 • Jätevesisuunnittelijoille suunnattuihin erillisiin koulutuksiin osallistuneet voivat toimia myös suunnittelijoina.

 Suunnittelijan on aina käytävä rakennuspaikalla!

Neuvontaa antaa jätevesilupa-asioissa toimistoinsinööri tai ympäristönsuojelusihteeri.