Maa-ainesluvan hakeminen

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti toimivaltaiselta viranomaiselta, joka Paimiossa on ympäristölautakunta.


Lupaa voi hakea yksityinen henkilö, yksityisoikeudellinen yhteisö tai julkisyhteisö, kuten kunta tai valtio.


Luvan hakijan tulee olla alueen omistaja tai muu haltija kuten maanrakennusyrittäjä, jolla on oikeus alueen maa-ainesten hyödyntämiseen.

 

Maa-aineslupaa voidaan hakea sähköisellä lomakkeella kahtena kappaleena.

Hakemuksen (2 kpl) liitteet:

  • ottamissuunnitelmat 4 sarjaa
  • selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta; lainhuutotodistus (tilaus paikkatietopalvelut), kauppakirja tai vuokrasopimus tai maanomistajan suostumus ottamiseen
  • kiinteistörekisteriote ja -kartta 1 kpl (tilaus paikkatietopalvelut)
  • viranomaislausunnot
  • naapurien kuulemiset
  • tarvittaessa YVA-arviointiselostus
  • tarvittaessa luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointiselostus

Luvan käsittely

Luvan valmistelu tehdään virkamiestyönä ja lupapäätöksen tekee ympäristölautakunta.


Luvan käsittelyprosessi kestää keskimäärin 2-3 kk.