Luvaton rakentaminen

MRL § 180

Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin  maankäyttö- ja rakennuslain, sekä -asetuksen määräyksiä tai säännöksiä: "Rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla muulla viranhaltijalla on oikeus keskeyttää työ kirjallisesti annettavalla määräyksellä."

Tarkastusoikeus MRL § 183

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus MRL :n mukaisen valvontatehtävän hoitamiseksi oikeus päästä rakennuskohteeseen ja suorittaa siinä tarkastuksia ja tutkimuksia.

 

Jos on perusteltu syy epäillä, että rakentamista tai rakennuksen kunnossapitoa koskevia säännöksiä, määräyksiä tai kieltoja on rikottu, rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus päästä myös rakennukseen tai huonetiloihin.


Tarkastuksesta on ilmoitettava vähintään yhtä vuorokautta aikaisemmin rakennuksen tai huonetilan omistajalle tai haltijalle.

Rangaistukset MRL § 185 mom. 1

Jos ilman maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin lakia (MRL) tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.


Rangaistus vastoin tätä lakia (MRL) tai sen nojalla annettuja säännöksiä, kaava- ja lupamääräyksiä tai kieltoja tehdyistä ympäristön turmelemisesta ja rakennussuojelurikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 luvun 1-4 ja 6 §:ssä.

Ilmoitus syytteen nostamisesta MRL § 186

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskyttämisestä tai uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten.


Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.