Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävilläolo

Kaupunginhallituksen, valtuuston  ja lautakuntien kokousten  tarkastetut pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville Paimion kaupungin verkkosivuille  kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina tai pyhäpäivän sattuessa mainituksi päiväksi, lähinnä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat eivät ole kuitenkaan nähtävillä siltä osin, kun niissä on käsitelty salassa pidettäviä asioita.


Pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla yhden (1) vuoden julkaisemisen jälkeen.

www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat


Viranhaltijoiden päätökset siltä osin kuin viranhaltija katsoo sen tarpeelliseksi, asetetaan yleisesti nähtäville Paimion kaupungin verkkosivuille tiistaisin tai pyhäpäivän sattuessa mainituksi päiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä. 

www.paimio.fi/uutishuone/kuulutukset_ja_viranhaltijapaatokset


Kunnan jäsenen kat­sotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja tai viranhaltijapäätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.